ВСС обяви конкурс за двама прокурори в Окръжна прокуратура – Плевен

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви, на основание чл. 180 от ЗСВ, конкурс по реда на чл. 189, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на 34 длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури.

На конкурс са обявени 9 длъжности в Специализираната прокуратура, 8 длъжност в Софийска градска прокуратура, 3 длъжности в Окръжна прокуратура – Благоевград, по 2 длъжности в Окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Плевен, Окръжна прокуратура – Шумен и Окръжна прокуратура – Бургас, както и по една длъжност в окръжните прокуратури във Видин, Перник, Велико Търново, Разград, Ловеч и Стара Загора.

На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, в 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в Държавен вестник, кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, заявление за участие в конкурса, ведно с изискуемите документи.

При провеждане на конкурса за повишаване, конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от ИВСС, данните от кадровото им дело и преценява разгледаните и приключени дела и преписки, въз основа на които прави обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества.

В случаите на преминаването на съдия или следовател на длъжност „прокурор“, съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1.

Прокурорската колегия обяви 32 свободни длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури и 6 длъжности „прокурор“, които предстои да бъдат овакантени през 2019 г. и до месец юли 2020 г., във връзка с навършване на 65-годишна възраст на прокурорите, които ги заемат.

На основание, чл. 188, ал. 1, във връзка с чл. 189, ал. 1 и чл. 190 от ЗСВ са обявени свободните длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури, както следва: 9 длъжности в Специализираната прокуратура; 8 длъжности в Софийска градска прокуратура; 3 длъжности в Окръжна – прокуратура – Благоевград; по 2 длъжности в окръжните прокуратури в Пловдив, Плевен, Шумен и Бургас, и по 1 длъжност в окръжните прокуратури във Видин, Перник и Разград.

През 2019 г. предстои, на основание чл. 165, ал. 1, т. от ЗСВ да бъде овакантена една длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Шумен, а до 01.07.2020 г. по една длъжност в окръжните прокуратури – Ловеч, Стара Загора, Перник, Плевен и СГП.

Прокурорската колегия определи, на основание чл. 188, ал. 1, във връзка с чл. 189, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ, 34 длъжности, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури, като 32 от тях са свободни, а по една предстои да бъде освободена в Окръжна прокуратура – Ловеч и Окръжна прокуратура – Стара Загора. Четири от длъжностите, които ще бъдат освободени в окръжните прокуратури в Перник, Плевен, Шумен и СГП могат да се усвоят по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, след приключването на конкурса.

Решенията на Прокурорската колегия ще бъдат обнародвани в Държавен вестник, и ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС, както и в един централен всекидневник.  Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"