В Плевен ще тестват сирените за оповестяване при бедствие

Тестването на сирените се прави два пъти годишно

Днес, 1 октомври,  в Плевен за няколко минути ще се проведе тест – проверка на техническото състояние на сирените. Това е в изпълнение на чл.37, ал.1 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012г., изм. и доп. ДВ бр.61 от 02.08.2019г.

Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали определени в наредбата.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен