Общинският съвет в Плевен се събира за последно заседание за настоящия мандат

Сесията е на 17 октомври

Общински съвет - Плевен се събира за последното си заседание за този мандат. С решение на Председателския съвет сесията е насрочена за 17 октомври /четвъртък/ от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред включва 17 предложения.

Ето какво включва дневният ред:

1. Предложение относно избор на съдебни заседатели за Районен съд - Плевен.

Внася: Временна комисия по Решение №1364/27.06.2019 г. на ОбС – Плевен

 1. 2. Предложение относно отчитане средствата за командировъчни разходи на Председателя на Общински съвет – Плевен за периода 01.07.2019 г. – 30.09.2019 г.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

 1. 3. Предложение относно отчитане на средствата за командировъчни разходи на Кмета на Община Плевен за периода 01.07.2019 г. – 30.09.2019 г.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 4. Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Цветан Христов Розов.

Внася: Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика“

 1. 5. Предложение относно отчет по изпълнение на решенията на Общински съвет – Плевен от №922/03.04.2018 г. до №1054/26.07.2018 г.

Внася: Постоянна комисия по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“

 1. 6. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 7. Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година за постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейност на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 8. Предложение относно одобряване на годишен отчет за изпълнението на включеният проект в плана за действие за общински концесии на Община Плевен (2018-2020 г.)  и концесионни договори за  2018 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 9. Предложение относно именуване на улица в град Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 10. Изменение на Решение №1485/26.09.2019 г. на Общински съвет – Плевен относно промяна в Общинска транспортна схема.

Внася: Ристем Халкоглу – Общински съветник от ПП „ДПС“

 1. 11. Предложение относно разрешение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на Община Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 12. Предложение относно продажба на общински недвижими имоти, представляващи незастроени УПИ Х и УПИ ХІ, отредени за жилищно строителство, кв.7 по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 13. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построените върху него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор: 17854.201.789  - УПИ ІХ-789, кв.47, отреден за жилищно строителство, по плана на с. Гривица, Община Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 14. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Туристическо дружество Кайлъшка долина – Плевен“, върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Марибор“ №1, гр. Плевен, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.663.196, актуван с АОС №37720/07.08.2012 г.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 15. Предложение относно разрешаване за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на външно кабелно електрозахранване НН на сгради от ТП-462 в местността „Стража“ в землището на град Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 16. Предложение относно проект за Уличен водопровод от ОК 1 – ОК 1а – ОК 1б към ПИ с идентификатор 61426.29.8 с диаметър DN 63 mm и дължина 142,00 м. в с. Радишево, Община Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 17. Предложение относно проект за подмяна на уличен водопровод  по ул. „Мария Кюри“ от ОК 514а до ОК 4131 и по ул. „Колописта“ от ОК 4131 към ОК 4132, улична канализация по ул. „Колописта“ между ОК 4132 и ОК 4131, град Плевен, водопроводно и канализационно отклонение за МБАЛ „Сърце и мозък“ – Онкология /ПИ с идентификатор 56722.659.1046/.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община ПлевенСнимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"