От Пътна полиция при ОДМВР - Плевен призовават: Да спрем войната на пътя

Информация за травматизма при ПТП през деветте месеца на 2018 година и през зимния период на 2017/2018 година

От Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР е изготвена справка за пътнотранспортния травматизъм на територията на страната през деветте месеца на 2018 година. Данните за тежки пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени сочат следното:

От 1 януари 2018 година до 30 септември 2018 година в страната са регистрирани 5058 тежки пътнотранспортни произшествия (ТПТП), при които са загинали 458 и са ранени 6465 участници в движението по пътищата. В сравнение със същия период на 2017 година е отчетено намаление с 43 при броя на ТПТП, с 22 при загиналите и с 10 при ранените (за  2017 година – 5101, 480 и 6475).

През деветте месеца на 2018 година най-много ТПТП са настъпили в резултат на извършени нарушения от водачите – 4887 произшествия, или дял от 96,62% от общия брой (5058). Загинали са 442, което съставлява 96,51% от всички загинали (458), и са ранени 6279 или 97,12% от всички ранени (6465).

През същия период на 2017 година броят на ТПТП, предизвикани от водачите, е бил 4855 ТПТП или с дял от 95,18% от общия брой тежки произшествия (5101). Загиналите са 449 (93,54% от общия им брой (480), ранените са 6204 (95,81% от общо 6475 ранени).

През периода 1 януари – 30 септември 2018 година делът на произшествията по вина на пешеходците е 0,79% (40 ПТП с 5 загинали и 38 ранени), като той е намалял с 0,60% в сравнение с периода на 2017 година. Инцидентите, причинени заради пътните условия, и ранените при тях са по-малко в сравнение с периода на 2017 г. – съответно с 0,06% (3 произшествия) и с 0,08% (5 ранени), но загиналите са повече с един.

През 9-те месеца на 2018 година при ПТП са загинали 118 (25,76% от всички 458 загинали) и са ранени 1082 (16,74% от всички 6465 ранени) участници в движението по пътищата над 64 години. В сравнение със същия период на 2017 година броят на загиналите е намалял със 7, а на ранените се е увеличил с 96. От общо загиналите през деветте месеца на 2018 година 46 са пешеходци на възраст над 64 години (54,12% от общо 85 загинали пешеходци), 49 са водачи (20,16% от общо 243 загинали водачи) и 23 са пътници (17,83% от общо 129 загинали пътници).

В резултат на ТПТП през деветте месеца на 2018 година са загинали 27 деца (за периода на 2017 година – 25 деца, с 2 по-малко) и са ранени 905 деца (за същия период на 2017 г. броят е 879 – с 26 по-малко).

През деветте месеца на 2018 година общият брой на съставените/издадените от ОДМВР АУАН, фишове и електронни фишове за установените нарушения на Закона за движението по пътищата и Кодекса за застраховането е 1 005 468. За сравнение, през същия период на миналата година техният брой е бил 763 083 или през цитирания период на тази година са установени с 242 385 повече нарушения на ЗДвП и КЗ.

През миналия зимен период (01.11.2017 година – 31.03.2018 година) на територията на страната са настъпили 2527 ТПТП (за периода 01.11.2016 – 31.03.2017 г. – 2300 – с 227 по-малко), при които са загинали 247 (за периода 01.11.2016 – 31.03.2017 г. – 228 – с 19 по-малко) и са ранени 3175 (за периода 01.11.2016 – 31.03.2017 г. – 2854 – с 321 по-малко) участници в движението по пътищата. Само през двата зимни месеца на 2017 г. – ноември и декември (1135 ТПТП, 138 загинали и 1437 ранени), на територията на страната са загинали с 29 повече участници в движението по пътищата в сравнение с трите зимни месеца на 2018 година – януари, февруари и март (1392 ТПТП, 109 загинали и 1738 ранени).

През месец ноември 2017 година, когато се е провеждала и акция „Зима“ – 2017 година, са настъпили 575 ТПТП със 73 загинали и 721 ранени. Съставени общо 36 999 фиша, 37 597 електронни фиша и 22 179 АУАН. Издадени са 23 198 наказателни постановения. От приложената по-долу таблица е видно, че през периода на акцията са издадени най-малко фишове и електронни фишове с изключение на месец февруари 2018 година по отношение на фишовете, като се има предвид, че това е месецът с най-малък брой календарни дни в годината.

Спрямо средния брой издадени фишове за месец в 5-месечния зимен период издадените през месеца на акцията (ноември 2017 година) фишове са по-малко с 1827, а електронните фишове са по-малко с 1104. С 245 броя над средното за месец са издадените АУАН през месеца на акцията (ноември 2017 г.). Това от своя страна налага извода, че активността на ОДМВР и респ. на служителите с правомощия за работа по Закона за движението по пътищата по време на превантивната акция „Зима“ – 2017 г. е била ниска.
Период             Фишове       Ел. фишове      АУАН      НП        Общо АУАН, фишове и
                                                                                                         ел. фишове
ноември 2017      36999           37597              22179     23198          119973
декември 2017     38246           37782             22276     20740          119044
януари 2018          37657          37738              21515     23210          120120
февруари 2018     36496          40604              20016     20112          17228
март 2018              44732          39787              23686      20296          128501
Общо                     194130       193508            109672   107556          604866
Средно на месец  38826        38701.6           21934.4   21511.2        120973.2

По време на акция „Зима – 2017 година” през трите кампании от ОДМВР/СДВР са реализирани следните резултати:

Общият брой на СПО през периода на акцията е 548 при 586 за периода на акцията през 2016 година (разлика -38).

Общият брой на проверените ППС е 45 233 при 41 038 за периода на акцията през 2016 година (разлика +4195), от които:

- леки автомобили – 34 226 (32 010 за 2016 година);
- товарни автомобили – 8110 (6664 за 2016 година);
- ППС с животинска тяга – 853 (701 за 2016 година);
- велосипеди – 575 (461 за 2016 година);
- селскостопанска техника – 497 (377 за 2016 година);
- мотоциклети – 374 (317 за 2016 година);
- мотопеди – 289 (221 за 2016 година);
- други – 160 (120 за 2016 година).

Общият брой на констатираните неизправности на ППС е 3613 (3199 за 2016 година), някои от които са:

- неизправност по осветителните системи и сигнализацията – 1913 (1571 за 2016 година);
- управление на ППС с разкъсани или износени гуми – 394 (292 за 2016 година);
- неизправни велосипеди – 119 (99 за 2016 г.);
- неизправност при устройствата за измиване на предното стъкло – 90 (75 за 2016 година), и други 1097 (1162 за 2016 година).

Взети са общо 19 341 мерки (13 667 за 2016 година), от които:

- АУАН – 6549 (4781 за 2016 година);
- глоби с фиш – 11 341 (7926 за 2016 година);
- спиране от движение на ППС – 1137 (776 за 2016 година);
- други мерки – 314 (184 за 2016 година).

Спрямо велосипедисти са взети 169 мерки (96 за 2016 година), от които 60 АУАН (52 – 2016 година), 106 глоби с фиш (44 – 2016 година), 3 други мерки.

Спрямо водачи на ППС с животинска тяга са взети 335 мерки (175 за 2016 година), от които 212 АУАН (94 – 2016 година), 120 глоби с фиш (81 – 2016 година), 3 други мерки.
Спрямо пешеходци са взети 806 мерки (102 АУАН, 700 глоби с фиш, 4 други мерки) (за 2016 година – 371 мерки (63 АУАН, 308 глоби с фиш).

Изготвени са 165 предписания до Агенция „Пътна инфраструктура“ за отстраняване на недостатъците на пътните настилки, вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка (108 за 2016 година).

Изготвени са 299 предписания до местни органи за подобряване на уличното осветление и отстраняване на недостатъците на пътните настилки и сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка (164 за 2016 година).

По етапи разпределението е следното:

І етап (01 – 10.11.2017 година) – кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на ППС – велосипеди, ППС с животинска тяга и др. Проведени са 187 СПО по време на кампанията (през 2016 година – 186). Настъпили са общо 181 ТПТП (при 228 през периода на 2016 година), при които са загинали 16 (при 27 през периода на 2016 г.) и са ранени 222 (при 291 през периода на 2016 година) участници в движението по пътищата. От 181 ТПТП в този период 5 са с участието на велосипед и 1 – с участието на ППС с животинска тяга. Няма загинали при ПТП с велосипед и с ППС с животинска тяга, а ранените са общо 6 (съответно 5 и 1). От 16 загинали по време на І етап 13 са водачи, а 3 – пътници. В Деня без велосипедисти-жертви на пътя (6 ноември) няма загинали велосипедисти и не са регистрирани ПТП с участието на велосипедисти. ЗА деня броят общо на ТПТП е 20, няма загинали, а ранените са 27.

ІІ етап (11 – 20.11.2017 година) – кампания „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Проведени са 161 СПО (при 177 през 2016 година) по време на кампанията. Важно е да се отбележи, че броят на загиналите и ранените при ПТП пешеходци на национално ниво се задържа високо през последните години, а се отчита спад в броя на СПО, проведени по време на акция, насочена именно към превенция над поведението на пешеходците и на водачите спрямо пешеходците. Настъпили са общо 215 ТПТП (при 171 през периода на 2016 година), при които са загинали 41 (при 20 през периода на 2016 година) и са ранени 279 (при 198 за периода на 2016 година) участници в движението по пътищата. От 41 загинали през ІІ етап на акцията 36 са водачи, а 5 – пешеходци. В Деня без пешеходци-жертви на пътя (16 ноември) при ПТП е загинал 1 пешеходец (2 са ранените пешеходци). За деня броят общо на ТПТП е 25, на загиналите участници в движението по пътищата е 4, а на ранените – 35.

ІІІ етап (21 – 30.11.2017 година) – кампания „Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на МПС, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците. Проведени са 200 СПО (при 223 през 2016 година) по време на кампанията. През този период са настъпили общо 179 (при 177 ТПТП за периода на 2016 година), при които са загинали 16 (при 19 през периода на 2016 година) и са ранени 220 (при 223 за периода на 2016 година) участници в движението по пътищата. От 16 загинали през ІІІ етап 14 са водачи, а 2 – пешеходци. Най-много ПТП са настъпили с участието на леки автомобили – 133. С участието на товарен автомобил са настъпили 21 ТПТП, на велосипед – 3 ТПТП, на автобус, тролейбус и специален автомобил – по 2 ТПТП. В Деня без водачи и пътници в МПС-жертви на пътя (22 ноември) са загинали 3 водачи, няма загинали пътници. За деня броят общо на ТПТП е 18, на загиналите – 3, а на ранените – 23.

Отдел „Пътна полиция“
Главна дирекция „Национална полиция“Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"