Ден на Отворените врати в Лаборатория за обучение в среда на виртуална реалност VR в МУ-Плевен

Участваха над 30 български и чуждестранни студенти по медицина от IV и V курс

Днес над 30 български и чуждестранни студенти по медицина от IV и V курс станаха участници в първата специална демонстрация на 360-градусово наблюдение на хирургична манипулация над операционната зала във виртуална реалност (VR) с помощта на VR очила, която проведе проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. на тема „Минимално инвазивна хирургия“. Това се случи по време на Деня на отворените врати в специално оборудваното Студио за обучение в среда на виртуална реалност VR OR 360° във Факултет „Фармация“ с участието на екипа по проекта за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия.

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) във Факултета по фармация оборудва и разкри Лаборатория за обучение в среда на виртуална реалност VR по проект BG05M2OP001-1.002-0010 "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта на специално оборудваното VR студио е изграждане на цялостен процес за научноизследователски дейности и обучение на хирурзи, млади лекари и студенти чрез 360-градусово наблюдение на хирургични манипулации във виртуална реалност (VR) с помощта на VR очила.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"