Общинският съвет в Благоевград отново не избра председател

Съветниците даряват първата си заплата за лечение на 11-годишно момче

Общински съвет - Благоевград проведе днес четвъртото поред заседание за избор на председател. По решение на съвета заседанието отново премина под ръководството на най-възрастния общински съветник Христо Ковачки.

Сесията бе проведена при следния дневен ред:

По първа точка - изказване на гражданина Николай Кутанов, който призова от трибуната съветниците да направят избор на председател.

По точка втора, избор на председател на Общинския съвет, се проведе тайно гласуване. Предложени бяха двама кандидати: Любен Милев от листата на БСП и и д-р Цветозар Балабанов от ПП „Партия на зелените“. Седемчленна комисия с председател Кирил Илиев проведе тайния избор. 41 общински съветници упражниха правото си на глас. Отчетени са 13 недействителни бюлетини. Двамата кандидати получиха: 15 гласа за Любен Милев и 13 гласа за д-р Цветозар Балабанов. Никой от двамата кандидати не събра необходимото мнозинство от 21 гласа.

По трета точка съветът даде съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 3 500 лв. на 11-годишния Деян Апостолов, който се нуждае от лечение в чужбина на сериозно заболяване. След гласуване общинските съветници взеха решение да дарят първата си заплата за помощ на момчето.

Изменя се бюджетът на община Благоевград за 2019 год. в размер на 9 500 лв., който е за сметка на издръжката на общинската администрация. На предходното заседания съветът взе решение за отпускане на помощ в размер на 6000 лв. на жители с трайни увреждания и провеждащи скъпоструващо лечение, както и на лица, изпаднали в тежко социално положение, вследствие на инцидентно възникнали нужди. Тези средства за социално подпомагане надвишиха определеният лимит от 100 000 лв.

По точка четвърта по предложение на кмета инж.Томов съветът даде съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот- публична общинска собственост, с адрес ул.„Иван Вазов“ №2, ет.0. Имотът е с предназначение търговска дейност. Срокът на сключения договор за предоставяне под наем изтече на 30.11.2019 г.

След гласуване бе взето решение за свикване на извънредно заседание на общинския съвет на 20 декември от 9,30 часа при проект за дневен ред: 1. Избор на председател на Общински съвет Благоевград.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен