В ДФСГ "Интелект" дискутираха влиянието на тежките метали върху въздуха, почвата и водата

Проведе се открит урок по химия

В ДФСГ "Интелект" - гр. Плевен се проведе открит урок по химия на тема "Тежки метали и околна среда - акцент в политиката на ЕС".

Г-жа Красимира Петкова и учениците от 9Б клас на гимназията дискутираха за влиянието на тежките метали върху въздуха, почвата и водата. Обсъдиха основните източници на замърсяване- преработването на суровините, добиването на метали от рудници, вредните газове от транспорта, производството на бои и химикали, основните находища на редки и скъпи метали.

В рамките на открития урок учениците разделени на групи, изясниха всички източници на замърсяване на околната среда. Всяка една група представи по интерактивен начин конкретен източник на замърсяване.

В края на урока с помощта на проекто - базираното обучение учениците набелязаха мерки за опазване на околната среда. Те отправиха апел към отговорните институции за контрол на източниците на замърсяване.