Приеха правилника за работата на ОбС - Плевен за мандат 2019 - 2023 г.

С 39 гласа „за“ и 1 „въздържал се“

С 39 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен прие Правилник за организацията и дейността си за мандат 2019 - 2023 г. Решението бе гласувано след дебат, по време на който в залата бяха представени постъпилите в едномесечния срок за обществено обсъждане на проекта предложения за промени по него.

С решение от 12 ноември тази година бе избрана Временна комисия за изработване на проекта за Правилник. Комисията в състав от петима общински съветници /Илиян Йончев, Владислав Монов, Свилен Трифонов, Павлинка Микова и Николай Маринов/ проведе три заседания, като на последното, състояло се ден преди днешната сесия, са разгледани и всички постъпили предложения за промени по проекта, информира днес при обсъждане на предложението председателят на комисията Йлиян Йончев. Всяка една от предложените промени бе подложена на гласуване и днес в залата, след което съветниците приеха окончателния вариант на нормативния документ.

Приетият от Общински съвет - Плевен, Правилник за работа в мандат 2019 - 2023 г. урежда основните дейности, функции, правата, задълженията и организацията на работа на местния парламент и неговите органи и взаимодействието му с общинската администрация. В правомощията на съветниците е създаването на постоянни и временни комисии съгласно ЗМСМА и Правилника, както и комисии, предвидени от други закони и подзаконови нормативни актове, и избира техните членове; одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата; приема и изменя годишния бюджет на Общината, като осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му; определя размера на местните данъци; размера на местните такси; и др. Съгласно приетия днес Правилник към Общински съвет - Плевен, ще работят 10 постоянно действащи комисии и 10 специализирани.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен