2324 дела са постъпили в Окръжен съд - Плевен през 2019 година

Прави впечатление голямото увеличение на делата по искове по Кодекса на труда

Постъпилите дела през 2019 година са 2324 броя, като те са със 130 броя повече от предходната година. Увеличението се дължи най-вече на граждански дела втора инстанция, като са постъпили 190 броя повече – 870 броя въззивни дела са постъпили. Прави впечатление голямото увеличение на делата по искове по Кодекса на труда. През 2018 година те са били 31 броя, а за същия период през 2019 година броят им нараства до 194 броя, в това число са делата свързани с искове за трудово възнаграждение, които са нараснали със 164 броя през 2019 година. Дали тази разлика се дължи на по-големия брой такива дела в районните съдилища или се е увеличила тяхната обжалваемост, това не мога да кажа, но е факт, че този тип дела бележат голям скок. Също такава голяма промяна се забелязва и в делата свързани с установителните искове. През 2018 година те са били 85, а през 2019 година стават 168 броя, като най-голямо увеличение се вижда при делата свързани с искове за установяване на съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение – които са с 80 броя повече.

Що се отнася до гражданските дела първа инстанция, както и търговските дела, при тях няма съществена промяна в бройката. Постъпили са 165 броя граждански и 264 броя търговски дела.

При гражданските дела първа инстанция най-многобройни са тези свързани с искове за произход, за осиновяване и за поставяне под запрещение, искания за обезщетение от непозволено увреждане и искания по закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

При търговските дела най-голям дял от постъпилите дела заемат исковете свързани с права и отношения породени от търговска сделка, те са 121 броя. Делата по несъстоятелност тази година са 18 броя, като тук се вижда понижение в сравнение с предходната година, когато са били 30 броя.

Относно бързината на приключване на делата, приключилите граждански дела първа инстанция са 152 броя, като в тримесечен срок са приключили 115 броя, което е 75% от приключилите дела, почти няма промяна в този процент, в предходната година той е бил 78%.

При въззивните граждански дела този процент е по-висок в сравнение с първоинстанционните дела – 86% за този период. През 2019 година, срещу 90% през 2018 година, когато са били решени със 60 дела по-малко, сега са решени 722 броя дела.

Общо взето не се вижда голяма промяна в бързината на приключване при гражданските дела.

При търговските също е така. През 2019 година процентът на приключилите в тримесечен срок е 68% срещу 69% през 2018 година, като през 2019 година са приключили 242 броя дела, с 40 дела по-малко в сравнение с предходната. Но търговските дела са доста сложни и на това се дължи по-малкия процент на решените дела в тримесечен срок.

За периода 01.01.-30.11.2019 година са постъпили 1025 броя наказателни дела, като за този период през предходната година са постъпили 1208 дела, т.е. има намаление в постъпилите дела с около 180 броя. Тази разлика в постъпилите дела се дължи на частните наказателни дела първа инстанция, които през този период за 2018 година са били 644 броя, а през 2019 година са спаднали със 150 – т.е. постъпили са 493 броя.

При наказателни дела от общ характер също има понижение в постъпилите дела. През 2019 година са постъпили 83 броя, с 11 по-малко в сравнение със същия период за предходната година.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"