Област Плевен e на 16-то място по размер на средната работна заплата в страната

За година работещите в Плевенско са получили средно по 10 461 лв. при 13 755 лв. средно за страната

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 58 757 души, което е близо 2.5% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите се увеличава с 327 души или с 0.6%.

Увеличение се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (6.3%), „Финансови и застрахователни дейности“ (5.8%), „Култура, спорт и развлечения“ (4.0%) и „Държавно управление” (2.9%). Намаление на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности - най-значимо в „Операции с недвижими имоти” (19.4%). Делът на наетите лица по сектори, от общия брой на наетите е, както следва: „Преработваща промишленост“ – 28.0%; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 15.6%; „Хуманно здравеопазване и социална работа“ 10.2%; „Образование“ – 9.9%; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 6.4% и други. По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2018 г., областта заема 11-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 751.1 хил., а най-малък в област Видин - 16.5 хиляди. В сравнение с останалите области от Северозападния район през 2018 г. област Плевен е на 1-ро място по наети лица, следвана от област Враца – 38.1 хиляди. В област Плевен средната брутна годишна работна заплата за 2018 г. е 10 461 лв. (фиг. 1), при 13 755 лв. средно за страната.

По размер на средната работна заплата за 2018 г. област Плевен заема 16-то място сред 28-те области в страната - 10 461 лв. при 13 755 лв. средно за страната. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) – 19 026 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 9 024 лева.

През 2018 г. средната годишна брутна работна заплата в област Плевен се увеличава спрямо 2017 г. с 11.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Добивна промишленост” (20.9%), „Професионални дейности и научни изследвания” (19.2%) и „Хуманно здравеопазване и социална работа” (17.6%). Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6 262 лева; „Административни и спомагателни дейности” – 6 757 лева; „Други дейности“ – 7 482 лева.

В областта, средната годишна работна заплата през 2018 г. в обществения сектор нараства с 8.9% спрямо 2017 г., а в частния сектор – с 12.6%.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен