РИОСВ - Плевен ще проверява за нерегламентирани сметища и почистване на речните корита

Изпратени са предписания до кметовете на всички общини в Плевенска и Ловешка области

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен изпрати предписания до кметовете на всички общини в Плевенска и Ловешка области, за предприемане на мерки за почистване на речните корита и прилежащите им територии от отпадъци, както и за недопускане на нерегламентирани замърсявания (сметища). Предписанията са в изпълнение на чл. 19 от Закона за управление на отпадъците, а срокът за изпълнението им е до 15.04.2020г. 

След изтичане на този срок от РИОСВ – Плевен ще извършат проверки на място за изпълнение на предписанията. При установяване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци ще бъдат предприемани административнонаказателни действия, предвидени в Закона за управление на отпадъците и ще бъдат налагани санкции.

Постъпилите сигнали от граждани за нерегламентирани замърсявания (сметища) с отпадъци на населени места, речни корита и прилежащите на тях територии ще бъдат препращани до съответните общини за предприемане на действия по почистване.

Необходимо е сигналите да съдържат информация за връзка с подателя (телефон) и за точното местоположение на замърсяванията с отпадъци (община, населено място, местност, подходящ ориентир, а ако е възможно, и номер на имот, GPS координати на мястото, снимки на терена и др.), за да може да се проследи тяхното почистване.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен