Единодушно бе приет бюджетът за 2020 на Асоциацията по ВиК - Плевен

ВиК Плевен обслужва 3200 километра мрежа

На днешното си заседание Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД  гр. Плевен, председателствана от областния управител Мирослав Петров прие отчета за дейността на Асоциацията по ВиК - Плевен за календарната 2019г.

С пълно мнозинство бе приет и бюджета на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2020г.

В точка други управителят на ВиК дружеството инж. Митко Спасов представи пред членовете на асоциацията акцентите от проведените работни срещи с представители на МРРБ по повод създаването и работата на държавния ВиК холдинг. По думите му е получил уверение от фирмата, която е ангажирана с възстановяването, че ще има финансови ресурси за полагане на асфалтова настилка на местата, където са извършени ремонтни  дейности по  отстраняване на аварии по ВиК мрежата. В изказването си инж.

Спасов засегна и темата за взаимодействие с общините що се касае до инвестициите във ВиК мрежа. „ВиК Плевен обслужва 3200 километра мрежа. С общините можем да си сътрудничим и чрез така нар. комбинирано изпълнение на някои обекти – например доставките за сметка на ВиК, изпълнението – за сметка на общината.”, отбеляза инж. Митко Спасов.

На заседанието бе обсъдено отчитането и приемането на инвестции, извършени от „Водоснабдяване и канализация “ЕООД – Плевен, като част от задълженията по Договора за стопанисване поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. „През 2019 год. „Водоснабдяване и канализация “ЕООД – Плевен е изпълнило инвестиции във връзка с рехабилитация и реконструкция на съществуващи ВиК инфрастуктура и изграждане на нова такава на стойност 2 060 000 лв. при предвидени в подробната инвестиционна програма за същата година - 1 090 600 лв.”, отбеляза инж. Александър Йотков експерт от Асоциацията по ВиК. На следващото заседание на АВиК предстои да се приеме подробната инвестиционна програма за 2020 год.

На заседанието присъстваха 92,2% от членовете на Асоциацията.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен