Комисии в ОбС – Плевен разглеждат този месец годишните отчети на общинските фирми

Постъпилите финансови справки ще бъдат разгледани в две от постоянните комисии

Търговските дружества с общинско участие в община Плевен представят този месец пред комисии в Общински съвет - Плевен, годишни финансови отчети и баланси за 2019 г. „Постъпилите финансови справки ще бъдат разгледани в две от постоянните комисии - ПК по “Стопанска политика и транспорт” с председател Христослав Михайлов и ПК по „Бюджет и финансова политика” с председател Пепо Петков“, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

"Съгласно чл.17 и чл.24 от общинската Наредба №8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет, когато упражнява правата си на едноличния собственик на капитала в еднолични дружества с ограничена отговорност и в еднолични акционерни дружества, приема техните годишни отчети и баланси“, припомни Мартин Митев. Годишни справки за дейността си до момента в деловодството на ОбС - Плевен, са внесли: „ДКЦ ІІI - Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Тибор” ЕАД и „Инжстрой” ЕООД. Част от представените справки са счетоводни баланси, отчети за приходи и разходи, отчети за управлението и изпълнението на програмите за развитие за 2019-а г.

Предстои насрочване на дати за заседанията на ПК по “Стопанска политика и транспорт” и ПК по „Бюджет и финансова политика”.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен