27 точки в предварителния дневен ред за сесията на Общински съвет – Плевен

Предприемат мерки за облекчение на бизнеса в общината за периода на извънредното положение

Както вече писахме, Общински съвет - Плевен се събира за заседание на 30 април /четвъртък/ от 09.00 часа. С оглед опазване здравето на всеки, то ще се проведе при закрити врати в зала „Катя Попова“ при спазване на всички противоепидемични мерки и указания.

Предварителният дневен ред на предстоящата сесия включва 27 предложения.

1. Предложение относно удостояване на проф. Пламен Джуров със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет - Плевен

2. Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба №14/2001 г. на Общински съвет – Плевен за търговската дейност на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №7/2005 г. на Общински съвет – Плевен за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно изменение на Решение №530 от 30.03.2017 г. на Общински съвет – Плевен, изменено с Решение №958/22.05.2018 г., Решение №1459/26.09.2019 г. и Решение №024/28.11.2019 г., за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно изменение на Решение №031/19.12.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

7. Предложение относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020- 2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно приемане на Отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2019 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Плевен за 2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ в частта относно предмета на дейност на общинското предприятие.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно процедура по предоставяне на новоизградени активи по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, финансиран по АДБФП №Д-34-5/18.01.2017 г., Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за обекти: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с.Ясен, община Плевен (етап 1)“ и „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с.Буковлък, община Плевен (етап 1)“ – публична общинска собственост, на ВиК оператора за стопанисване, поддържане и експлоатация на Асоциацията по ВиК.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно промяна в общинска транспортна схема.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти – публична и частна общинска собственост на територията на град Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно освобождаване изцяло или частично на физически и юридически лица – ползватели на терени и наематели на нежилищни обекти – общинска собственост, както и концесионери по сключени концесионни договори от задължения за заплащане на местни такси, наеми и концесионни вноски във връзка с въведените задължителни противоепидемични мерки за периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – „Летен театър“, находящ се в парк „Кайлъка“, актуван с АОС №37553/11.06.2012 г. и АОС №43298/06.11.2019 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно изменение на Решение №1323/24.04.2019 г. на Общински съвет – Плевен за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно разрешение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно продажба на урегулиран застроен общински недвижим имот на собствениците на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот идентификатор: 56722.661.817 – УПИ ХІІІ-8688, отреден за жилищно строителство в кв.70, по плана на гр.Плевен, ул. „Ген.Ганецки“ №47.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно продажба на общински недвижими имот – поземлен имот с идентификатор 56722.667.705 с площ 8 619 кв.м., заедно с изградените в него в груб строеж три обществени сгради.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно закупуване на недвижим имот – гараж с идентификатор 56722.663.1184 с площ 18 кв.м., находящ се в гр.Плевен, ул.“Ген.-лейт.Атанас Стефанов“ №32.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на ВВВУ „Г.Бенковски“ правото на собственост върху нежилищен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 56722.662.644 и с административен адрес гр.Плевен, ул. „Цар Самуил“ №4, ведно с построените в него сгради, актуван с АОС №35896/05.03.2010 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.296 в местността Стража в землището на гр.Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.19.11 в местността Табакова чешма в землището на гр.Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 67088.104.28, ПИ 67088.104.40, ПИ 67088.104.50, ПИ 67088.104.80 и ПИ 67088.104.95 в находище „Славяново“ в местността Одерец в землището на гр.Славяново, община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 26. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 24935.23.6 в местността Долни ливади в землището на с.Дисевица, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно даване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти – публична общинска собственост с начин на трайно ползване – пасища, мери, в землището на с. Бохот, Община Плевен по приложен ПУП - ПП за изграждане на АМ „Хемус”.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен



Снимка на Деня

Щрихи от Плевен