ВВВУ "Г. Бенковски" получава сградата на бившето училище "Марин Дринов" в Плевен

Ще бъде разкрит факултет

Базата на бившето училище "Марин Дринов" в Плевен да бъде прехвърлена безвъзмездно на Висшето военновъздушно училище "Г. Бенковски" - Долна Митрополия, реши единодушно Общинският съвет на Плевен. Ръководството на военното учебно заведение предвижда трите сгради на територията на имота - частна общинска собственост, да бъдат реновирани и там да бъде разкрит Иновативен център и общежитие за студенти.

ВВВУ "Г. Бенковски" е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни средства на пряко подчинение на министъра на отбраната. Същото е открито с решение на Народното събрание, обнародвано в "Държавен вестник" на 23.04.2019г. Сградният фонд, който училището ползва към настоящия момент, е крайно недостатъчен за осигуряване на нормални условия за учебна дейност, което води до необходимост от допълнителни помещения, се посочва в предложението до Общинския съвет.

Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба №7 на Общинския съвет, дарение на имот - частна общинска собственост, се извършва след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците. „За“ предложението гласуваха 39 общински съветници, „против“ и „въздържал се“ - няма.