Актуална информация за улеснение на гражданите при издаване на лични документи

Удобства при подаване на заявления за подмяна на СУМПС

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Плевен, имат възможност да подават и предсрочно заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ в областта.

Мярката е с цел облекчаване на натовареността на служителите и за удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Удълженият 6-месечен срок на валидност на български лични документи /лични карти и свидетелства за управление на МПС/ има законна сила само на територията на България. Тази мярка беше приета с цел да се облекчи участието на българските граждани в гражданския оборот. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение беше записано, че срокът на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, който  изтича в периода от 13 март 2020 г до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. Уведомяваме жителите на областта, че административната услуга за издаване на български лични документи продължава да се извършва и по желание на гражданите могат да се издават нови документи и преди изтичането на този 6-месечен срок.

Във връзка с приетите изменения в ПИБЛД и ЗБЛД, ОДМВР - Плевен уведомява, че заявления за издаване на свидетелство за управление на МПС /СУМПС/ с обикновена услуга (до 30 дни) могат да бъдат подавани както в Районните управления и сектор „Пътна полиция“  при Областна дирекция на МВР – Плевен по постоянен адрес на лицата,  така и във всяко едно Районно управление в ОДМВР – Плевен,  в следните  случаи:
• При подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност,
• При вече изтекъл срок на валидност,
• При промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация,
• При издаване дубликат на изгубено, откраднато повредено или унищожено СУМПС и/или контролен талон.

Гражданите могат да посочат къде желаят да получат готовото си свидетелство за управление на МПС - в районното управление, където е заявена услугата, в друго РУ при ОДМВР – Плевен или в сектор  "Пътна полиция" при ОДМВР – Плевен по постоянния си адрес.

Заявления за издаване на дубликат на СУМПС могат да бъдат подадени и чрез портала за електронните административни услуги на МВР, в случай, че притежавате валиден квалифициран електронен подпис /КЕП/, на ел.адрес:  https://e-uslugi.mvr.bg 

"Призоваваме потребителите на услуги на ОДМВР – Плевен да ползват маски и ръкавици на гишетата като противоепидемична мярка в условията на извънредно положение", апелиарт от МВР.