Приеха План за развитие на социалните услуги в общината за 2021-а година

Съветниците разгледаха двата документа последователно на заседанието си на 30 април

Отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2019 година и План за развитие на същите през 2021 прие Общинският съвет на Плевен. Съветниците разгледаха двата документа последователно на заседанието си на 30.04.2020 г. От отчета за 2019 г. става ясно, че от услугите на Домашния социален патронаж в общината през периода са се възползвали жители на пет населени места - това са градовете Плевен и Славяново, и селата Бохот, Коиловци и Пелишат. За гр. Плевен потребителите на тази услуга средно на месец са били 379 души, за гр. Славяново - 40, в Бохот – 25, в с. Коиловци - 41, в Пелишат - 20 възрастни и стари хора.

През годината в Община Плевен са работили два дневни центъра за деца и пълнолетни лица с увреждания. Услугите им обхващат всички населени места в района, като през Дневния център за пълнолетни лица с увреждания средномесечно подкрепа са получили 30 души, а в Центъра за деца с увреждания - 26 души. Част от социалните услуги в общината са още: Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в гр.Плевен с капацитет за 10 пълнолетни лица; Три центъра за социална рехабилитация и интеграция с общ капацитет 65 деца и 25 младежи и възрастни от всички населени места в общината; Шест центъра за настаняване от семеен тип с общ капацитет 96 деца и младежи.

На територията на гр. Плевен функционира и Кризисен център за жени и деца, преживели домашно насилие или жертви на трафик. През 2019-а неговият екип е оказвал помощ средномесечно на 6 лица. Социална помощ е предоставяна и чрез Центъра за обществена подкрепа, като средно на месец неговите услуги са ползвали по 100 деца. В общината действа и специализирана социална институция - това е Домът за стари хора в с. Бохот с капацитет за 55 души. Годишният социален отчет съдържа справка и за социалните услуги по линия на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и механизма „Лична помощ“.

Обобщено годишните данни показват, при капацитет на социалните услуги в Община Плевен за 1323 лица /за 257 деца и 1066 пълнолетни/, социална подкрепа през 2019-та е оказана на 1332 лица, като 415 от тях са деца и 917 пълнолетните. Общо разходите по издръжката на всички социални услуги са в размер на 3 988 832 лв.

Общинският съвет на Плевен прие и План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2021 г. И следващата календарна година действащите социални услуги в Община Плевен се запазват, като се предвижда разкриване и на Център за временно настаняване на бездомни лица с капацитет от 20 места.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"