Процедура за избор на членове на Съвета на децата стартира Община Плевен

Всяко дете има право да кандидатства за член на Съвета на децата само в една от четирите категории

Община Плевен стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата, за което изпрати писма до директорите на училища в общината. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. Всяко дете има право да кандидатства за член на Съвета на децата само в една от четирите категории:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

 г) индивидуални кандидатури.

Документи се подават до 19 юни 2020 г. на адрес: 5800 Плевен, Община Плевен, пл. „Възраждане” №2, Отдел „Образование и младежки дейности” или на E-mail: [email protected]. Квотата на община Плевен е четири деца.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват деца на възраст до 18 години. Създаден е през 2003 г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Като представители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата организират различни инициативи за популяризиране на правата на децата и детското участие, изразяват становища по проекти на нормативни документи.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"