Ремонтират улици в Пордим, Згалево и Одърне

Започна изпълнението на дейностите по проект

Днес, 17 юли, в град Пордим започна изпълнението на дейностите по проект “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр.Пордим, с.Згалево и с.Одърне“ с направена първа копка на ул. „Кирил и Митодий“ в съответствие с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.001-0061-C01, Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

С реализацията на този проект Община Пордим започва поетапното подобряване на инфраструктурата както в град Пордим, така и в малките населени места на Общината.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен