Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен заседават днес и утре

Заседанията са в Заседателната зала на Община Плевен

Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен заседават тази седмица в два поредни дни - днес и утре /27 и 28 юли/. Заседанията са в Заседателната зала на Община Плевен както следва:

27 ЮЛИ /понеделник/

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" с председател инж. Йордан Василев заседава днес от 13,00 ч. по 16 точки. Комисията ще обсъди предложение относно изпълнение на задължения по договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на общината. Ще се запознае и с искане за разходване на средства от събраните отчисления по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за прилагане на мерки от Закона за здравето. Част от дневния ред са също предложение за получаване на разрешително за водовземане от подземни води, както и предложения за подробни устройствени планове.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм" с председател Йордан Грижов заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 4 точки. Съветниците ще разгледат предложение за Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Общината, както и предложение за безвъзмездно предоставяне на общински спортен обект. В дневния ред е предложение и за финансово подпомагане на ДЮШ на ФК „Вихър“ - гр. Славяново.

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност" с председател Петя Василева заседава от 15,00 ч. На заседанието ще бъде представено отворено писмо от проф. дсн Атанас Кирилов - председател на Съюза на учените в България - клон Плевен, както и преписка от Любомир Дяковски - директор на Плевенска филхармония, относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху недвижим жилищен имот - частна общинска собственост, намиращ се на партерния етаж на ул. „Вардар" №9. Във връзка с искането на Филхармонията ще бъде представено и писмо от Никола Попов - председател на Клуба на дейците на културата в Плевен.

ПК по „Здравеопазване и социална политика" с председател доц. Евгения Бързашка е насрочила заседанието си за 16,30 ч. На заседанието ще бъде представен актуализирания списък на Клубовете на хората с увреждания и пенсионера, находящи се в селата в община Плевен и гр. Славяново. В дневния ред са включени също писма от „ДКЦ ІІ - Плевен“ относно изменение на програмата за развитие на дружеството за 2020 г. и от „ДКЦ ІІІ - Плевен” относно актуализиране годишната програма за развитие на дружеството. И този месец ще бъдат разгледани преписки за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми от общината.

ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" с председател  Цветелин Горанов се събира от 17,00 ч. Дневният ред на комисията е в три точки -  обсъждане на предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения; предложение за закриване на ОУ „Никола Вапцаров“, гр. Плевен; докладна записка от училищно настоятелство при ОУ „Д-р Петър  Берон”.

28 ЮЛИ /вторник/

ПК по „Стопанска политика и транспорт" с председател Христослав Михайлов заседава от 14,00 ч. по 12 точки. Комисията ще обсъди изменение и допълнение на общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен. Съветниците ще разгледат и предложение за освобождаване наемателите на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ - общинска собственост, и наемателите на поземлени имоти - общинска собственост за разполагане на собствени РИЕ, от задълженията за заплащане на обезщетения в двоен размер на наемната цена и за премахване на РИЕ след изтичане срока на наемните договори. Точка в дневния ред е и възлагане на услуга обществен превоз на пътници по автобусни линии Плевен - Гулянци - Гиген - Искър; Плевен - Гулянци - Гиген; Плевен - Байкал и Плевен - Николаево.

ПК по „Бюджет и финансова политика" с председател Пепо Петков се събира от 15,00 ч. по дневен ред от 20 точки. Сред предложенията, които ще стоят на вниманието на комисията, са: предложение за изменение на Решение № 1172 от 20.12.2018 г. на Общинския съвет за поемане на дългосрочен дълг под формата на кредит от Регионалния фонд за градско развитие; изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 г.; писмо от кмета на Общината във връзка със статута на общинския жилищен фонд за продажба; предложение относно финансово подпомагане на ДЮШ на ФК ”Вихър”, гр.Славяново; др.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" с председател Владислав Монов се събира от 16,00 ч. по дневен ред от 27 точки. Съветниците ще се запознаят с предложението относно закриване на ОУ „Никола Вапцаров“ - гр. Плевен, както и с актуализирания списък на Клубовете на хората с увреждания и пенсионера в селата в община Плевен и гр. Славяново. Част от дневния ред са още: предложения за отдаване под наем на част от имоти - публична общинска собственост; предложение от сдружение ”Дом за бездомничета” относно управлението на временния приют; отговор от кмета на Община Плевен във връзка с преписка относно докладна от ОУ ”Петър Берон”.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" с председател Свилен Трифонов се събира от 17,00 ч. Комисията ще разгледа 13 предложения. Сред тях са: предложение за изменение и допълнение на общинската Наредба №3; предложение за Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Община Плевен; предложение относно покриване на загуба за 2017 г. на общинската фирма „ТИБОР“ ЕАД; предложение относно определяне брой, предназначение и местонахождение на отделните видове общински жилища.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"