Плевен ще инвестира 246 000 лева за подобряване качеството на атмосферния въздух

Плевен е един от градовете в България с наднормено замърсяване на атмосферния въздух

в Община Плевен се състоя Начална пресконференция във връзка с изпълнението на  проект № BG16M1OP002-5.002-0022 "Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 - 2025 г. на община Плевен", по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0022-C01 от 19.03.2019 г., финансиран от ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.

На събитието присъстваха членове на Звено за управление на проекта, представители на общинска администрация - Плевен, представители на други заинтересовани страни (институции, икономически субекти, НПО), медии.

Плевен е един от градовете в България с наднормено замърсяване на атмосферния въздух. В тази връзка Община Плевен изпълнява „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на гр. Плевен по показателите фини прахови частици с размер до 10 µm (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за периода 2016-2020 г.”. Като допустим бенефициент по Процедура BG16М1ОР002-5.002 в рамките на ОПОС 2014 - 2020 г., предвид изтичащия срок на действие на посочения стратегически документ, Общината разработи горецитираното проектно предложение. То предвижда да се изготви Комплексна програма за качеството на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен с планирани подходящи към местните условия и ефективни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, водещи до ограничаване на вредните въздействия върху здравето на хората и околната среда, заедно с постигане и поддържане на определените в европейското и националното законодателство норми за КАВ.

Началната пресконференция оповести източниците на финансиране, целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проект „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен“.

Общата стойност на проекта е 245 945,59 лв., от които европейско съфинансиране: 209 053,75 лв. и национално съфинансиране: 36 891,84 лв., представляващи 100 %  БФП.

Общата продължителност на проекта е 23 месеца (19.03.2019 г. - 03.03.2021 г.), от които 18 месеца за фактическо физическо изпълнение на съответните съставляващи проекта дейности.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"