Откриват обновена детска градина в Гоце Делчев

Церемонията по откриването е от 9,30 часа

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще открие обновената детска градина „Радост“ в гр.Гоце Делчев. Събитието ще се състои днес от 9.30 часа в двора на детското заведение (ул.„Завоя на Черна“ 13).Община Гоце Делчев организира официална церемония по откриването й, цялостно обновена по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Със средства от проекта беше извършен цялостен външен и вътрешен ремонт на сградата и дворното пространство. Обновени бяха всички инсталации на сградата. Доставено бе ново оборудване и обзавеждане за всички помещения.

Откриването на обекта ще се проведе от 9,30 часа днес в двора на Детска градина „Радост“.

Проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“ е на стойност 6 186 670.00 лева и се финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", като включва цялостно обновяване на три общински образователни заведения – 1 основно училище и 2 детски градини.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен