Правила за противопожарна безопасност през ловния сезон

Крими

12-08-2020, 10:56

Снимка:

МВР

Автор:

ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Кметът със строги забрани за противопожарна безопасност

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе призовава за отговорно  отношение към природата във връзка с високия риск от горски пожари и дава следните указания за стриктно спазване на правилата за противопожарна безопасност при откриване и провеждане на ловния сезон:

Забранено е паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии на разстояние по-малко от 100 м. от тях, с изключение на регламентираните за тази цел места. Дори и на такива места ловците на трябва да си тръгват, докато огънят не е напълно изгасен.

За защита на дивеча и неговите местообитания е забранено паленето на стърнища, крайпътни ивици, площи със суха растителност и растителността във високопланинските пасища. Да не се допуска изхвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит в ловностопанските райони. При ловуването във висока, суха растителност да се внимава, същата да не бъде запалена при изстрел.

Председателят на Ловната дружина или ръководителят на лова преди всеки излет провежда инструктаж на участниците в лова за мерките за пожарна безопасност и изискванията за защита на горските територии от пожари, съгласно чл. 18 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

При инструктажа да се обърне внимание и на това, че паленето на огън в горските територии се допуска в случаи на наличие на обозначени и обезопасени места за палене на огън – чл. 23, т. 5 от Наредбата. Забранява се устройването на места за палене на огън на разстояние, по-малко от 30 м. от газопроводи и продуктопроводи, и на разстояние по-малко от 50 м. от съоръженията към тях. Забранява се оставянето на огъня в огнището без наблюдение и напускане на мястото, без той да бъде напълно изгасен – чл. 27, ал. 1 и 2 от Наредбата.

При предизвикан пожар по време на лов от участници в лова, доказано по надлежния ред,  се спира ловуването в същия ловностопански район.

Обръща се особено внимание на ловците-гоначи, които използват пиротехнически изделия /пиратки/ и ловците, използващи т.нар. трасиращи патрони, за безопасното боравене с тях по време на провеждането на ловни излети.

Наказанието по чл. 93, ал. 2 от ЗЛОД за причинени пожари е глоба от 500 до 1000 лева. При нарушение на разпоредбите за защита на горските територии от пожари и наредбата за спазване на пожарна и аварийна безопасност и в случай, че деянието се определи за престъпление, отговорност за него може да се търси и по Наказателния кодекс, който предвижда до 8 години затвор за причинен пожар в гората и до 10 години затвор за инцидент, причинил щети в защитени територии.

При възникване на пожар незабавно да се сигнализира на тел. 112.