Правителството актуализира Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди

Основната му цел е да се намалят рисковете и въздействието от употребата на пестициди

Правителството актуализира Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди на Република България. Основната му цел е да се намалят рисковете и въздействието от употребата на пестициди. Планът цели и насърчаване на интегрираното управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи.

В него са посочени основните законодателни изисквания в областта на растителната защита и по-специално за продажбата и правилната употреба на продуктите за растителна защита.

За определяне на напредъка, свързан с изпълнението на Националния план, са използвани измерими количествени показатели.