Рекултивират и закриват старото общинско депо за отпадъци в Долна Митрополия

Общата стойност на проекта е 1 316 905,80 лв.

В района на закритото общинско депо за отпадъци, находящо се в местност „Върбака“, гр. Долна Митрополия, се проведе официална церемония „Първа копка“ за откриване на обект: „Рекултивация и закриване на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия“, финансиран по проект „Рекултивация и закриване на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

Домакин на събитието беше г-жа Поля Цоновска – Кмет на Община Долна Митрополия. На мероприятието присъстваха представители на фирмите-изпълнителки на дейностите, включени в проекта, общинска администрация, и граждани.

Основната цел на настоящият проект е да бъде закрито сметище за неопасни отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия, като в резултат от изпълнението на проекта за техническа рекултивация на депото ще бъде рекултивиран парцел с площ от 1,4293 ха.

Общата стойност на проекта е 1 316 905,80 лв., от които 1 119 369,93 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 197 535,87 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Изпълнението на проекта стартира на 16.04.2020 г. с подписването на Договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-2.010-0004-C01, който е със срок на изпълнение 23 месеца, считано от датата на влизането му в сила и следва да приключи до 04.04.2022 г.