Завършва ремонтът на Северния обходен път "Маркова могила – Пети квартал" в Червен бряг

Стойността на проекта е 1 792 641,16 лв.

Кметът на Община Червен бряг д-р Цветан Костадинов и народният представител Пламен Тачев провериха как върви ремонтът на Северния обходен път „Маркова могила – Пети квартал“, информират от пресцентъра на местната управа.

До средата на м. октомври се предвижда да приключи рехабилитацията на Северния обходен път – общинска собственост „Маркова могила – Пети квартал – Червен бряг. В стойността на рехабилитацията на главния път е включено и изграждане на нови тротоари – 4358 кв.м , както и отводнителни канавки от местността „Маркова могила“ до Пети квартал. Стойността на проекта е 1 792 641,16 лв., с дължина на рехабититирания участък 25 099, 52 кв. м.
Това е първи етап от мащабния проект на Общината „Насърчаване на социалното включване и икономическо развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общинските пътища на територията на Община Червен бряг” .

Той се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Проектът е одобрен и финансиран от Държавен фонд земеделие. Договорът за отпускане на финансова помощ, сключен с Държавен фонд земеделие, е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.