Безработните през септември с 10 000 по-малко спрямо август

Равнището на регистрирана безработица в страната през септември е 7.2%

В края на месец септември регистрираните безработни в бюрата по труда според административната статистика на Агенцията по заетостта са 236 058, като спрямо август намалението е с 9 716 лица. В същото време увеличението спрямо септември 2019 г. е с 63 277 лица.

Равнището на регистрирана безработица в страната през септември е 7.2%. Агенцията по заетостта отчита спад от 0.3 процентни пункта в сравнение с предходния месец август и ръст с 1.9 пункта спрямо година по-рано.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 28 832 безработни лица. Освен тях, други 1 049 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта.

През месец септември 2020 г. броят на започналите работа безработни лица достигна 24 112, като в сравнение със същия месец на миналата година се отчита значителен ръст – с 62.3%. През изминалия месец и 889 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. От започналите работа 86.3% са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 20,6% от всички започнали работа, следвани от търговия – с 14,4%, образование – 10,5%, хотелиерство и ресторантьорство – 9,8, държавно управление – 5,6%, строителство – 4,7%, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 3 310 безработни лица от рисковите групи – 1 008 по програми и мерки за заетост и 2 302 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 1736 лица, като само през септември са сключени трудови договори с 662 безработни.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа за заетостта, популярни като 60/40 или ПМС 151/2020 г. и 80/20 или „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, осигуриха запазването на 54 018 работни места в 2 286 фирми през септември. За третото тримесечие на 2020 г. в резултат на прилагането на двете антикризисни мерки бе запазена заетостта на общо 182 581 работници и служители в 7 432 фирми.

В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца, при спазване на всички противоепидемични мерки, са включени нови 678 безработни и 81 заети лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през септември са 21 086, които са с 17,9% повече от тези, заявени през септември 2019 г. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (28.2%), следват образованието (16.3%), държавно управление (10.1%), административните и спомагателните дейности (9.4%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (9.1%) и хотелиерството и ресторантьорството (7.8%).

Най-търсените професии през месецa са: преподаватели; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал по ослужване на клиенти; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); монтажници; стопански и административни специалисти; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях и др.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"