Постоянните комисии на Общински съвет - Плевен заседават днес и утре

Заседанията ще се провеждат при спазване на съответните противоепидемични мерки и указани

Постоянните комисии на Общински съвет - Плевен, ще заседават следващата седмица в два поредни дни - 14 и 15 декември /понеделник и вторник/. Заседанията ще се провеждат в Заседателната зала на Община Плевен при спазване на съответните противоепидемични мерки и указания.  

14 декември /понеделник/

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" с председател Свилен Трифонов заседава от 14,00 ч. по 15 предложения и преписки. Комисията ще обсъди промени в две общински наредби - Наредба №32 за изглаждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на общината и Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове в община Плевен. Сред останалите точки са: даване съгласие Община Плевен да предостави дарение за доставка на апаратура за извличане на кръвна плазма; предложение за освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на лица, наематели на обекти общинска собственост; предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Аз съм Кайлъка“ върху недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост; преписка от Сдружение „Дом за бездомничета“; др.

ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" с председател Петя Василева заседава от 15,00 ч. по дневен ред от пет точки. Ще бъде разгледано изменение в Културния календар на Общината за текущата година, както и предложение за определяне на нов числен състав на Общински съвет по етнически и интеграционни въпроси. Съветниците ще се запознаят и с преписка от Фондация „Аз съм Кайлъка“, представлявана от Людмила Дяковска относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда в парк „Кайлъка“, заедно с постъпилото в тази връзка предложение от администрацията. Дневният ред включва още писмо от Сдружение „Наниз от вълшебства“ за подкрепа по спечелен проект и предложение за промяна на наименованието на Общоградско средношколско общежитие в Плевен.

ПК по „Здравеопазване и социална политика" с председател доц. Евгения Бързашка заседава от 16,00 ч. На заседанието ще бъде разгледано предложение за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги и преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми, постъпили до 10.12.2020 г.

ПК по „Обществен ред и сигурност" с председател Николай Маринов е насрочила заседанието си за 16,30 ч. Пред Комисията ще бъдат представени информации от Първо и Второ РУ - Плевен, за обществения ред и противодействие на престъпността на обслужваните съответни територии. Ще бъде обсъдено и писмо от РД ПБЗН - Плевен, относно отпускане на финансови средства.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" с председател инж. Йордан Василев се събира в 17,00 ч. по дневен ред от 9 точки. Сред тях са: обсъждане на промени в общинските наредби №32 и №33; актуализиране списъка на имоти от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади; приемане на схеми за разполагане на рекламно-информационни елементи по ул. „Българска авиация“; предложения във връзка с подробни устройствени планове.

15 декември /вторник/

ПК по „Бюджет и финансова политика" с председател Пепо Петков заседава от 13,00 ч. по дневен ред от 20 точки. Сред тях са: предложение за приемане на План - сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2021 г.; изменение на Културния календар на Общината за 2020 г.; предложение относно даване съгласие Община Плевен да предостави дарение за доставка на апаратура за извличане на кръвна плазма; освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на лица, наематели на обекти общинска собственост; предложение за актуализиране списъка на имоти от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, приет с решение на Общинския съвет през март тази година.

ПК по „Стопанска политика и транспорт" с председател Христослав Михайлов заседава в понеделник от 14,00 ч. Съветниците ще обсъдят даване съгласие на „Инжстрой“ ЕООД за сключване на анекс към договор за кредитна линия за банкови гаранции и акредитиви и предложение за възлагане на услуга обществен превоз на пътници по автобусните линии Плевен - Гулянци - Гиген - Искър, Плевен - Гулянци - Гиген и Плевен - Николаево от областната и общинската транспортна схеми, от квотата на Община Плевен. Този месец пред Комисията ще бъдат представени информации за актуалното състояние на общинските търговски дружества към 30.09.2020 г., както и искане от наемателите на РУМ - Мизия и доклад на АДФИ за финансова инспекция в ”Тролейбусен транспорт”.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" с председател Владислав Монов се събира от 15,00 ч. по дневен ред от 14 точки. Сред предложенията, които ще стоят на вниманието на комисията, са: одобряване на схеми за разполагане на преместваеми обекти по реда на ЗУТ, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на части от имоти - публична и частна общинска собственост; предложение за отдаване под наем без публичен търг или конкурс на Фондация „Спирит Плевен“ на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост: офис в административната сграда на ул. „Димитър Константинов“ №23; предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Аз съм Кайлъка“ върху недвижим нежилищен имот в парк 4кайлъка“.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм" с председател Йордан Грижов заседава във вторник от 16,00 ч. Комисията ще обсъди промени в общинската Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на общината и предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на Сдружение „Български футболен съюз“, върху част от имот  частна общинска собственост  на ул. „Колописта“ №7 в Плевен, за реновиране на съществуващото там тренировъчно  игрище.

ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" с председател  Цветелин Горанов заседава от 17,00 ч. Комисията ще обсъди отново предложението за промяна в наименованието на Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в Плевен, ще разгледа и постъпилите до Общинския съвет преписки от читалища в общината.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен