Определен е състав на Съвет по въпросите на социалните услуги към Общината

Решението бе прието на последното заседание в края на миналата година и влезе в сила

С решение на Общински съвет - Плевен, към Община Плевен се сформира Съвет по въпросите на социалните услуги. Решението бе прието на последното заседание в края на миналата година и влезе в сила. Съветът се председателства от зам.-кмета по „Проекти и хуманитарни дейности” и членове представители на различни институции, в това число и на Общински съвет - Плевен.

Съгласно Закона за социалните услуги във всяка община се създава Съвет по въпросите на социалните услуги, в който участват представители на териториалните структури на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, МВР, частни доставчици на социални услуги, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица, ползващи социални услуги и висши училища, обучаващи социални работници. Съставът се определя с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината.

За Община Плевен местният парламент утвърди следния състав на новия Съвет по социалните услуги:

Председател: Стефан Милев - зам.- кмет;

Членове:

Ангел  Маринов - Регионална дирекция  за социално подпомагане;

Емилия Борисова - Дирекция за социално  подпомагане, гр. Плевен;

Георги  Георгиев - Областна дирекция на  МВР;

Д-р Коста  Костов - Регионална здравна инспекция;

Росица Ненчева - Регионално управление на  образованието;

д-р Елза Пачева - началник отдел ЗСД Община Плевен;

Мария Стаматова - гл. специалист отдел ЗСД Община Плевен;

доц. Искра Петкова - преподавател в медицински колеж гр. Плевен;

Даниела Димитрова - изпълнителен директор СПОФ „Читалища”;

Катина Василева - председател на УС на БАЛИЗ;

Доц.д-р Евгения Бързашка - общински съветник;

Емануил Аргилашки - общински съветник.

Работата на Съвета ще се свежда до анализ на потребностите от социални услуги и на тяхното състояние в общината, както и разработване на предложения за подобряване на тяхното качество и ефективност.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"