Общински съвет - Плевен се събира утре за първото си заседание за годината

Съветниците ще заседават при закрити врати, сесията ще се предава онлайн

Общински съвет - Плевен, се събира за първото си за тази година заседание на 28 януари /четвъртък/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. С решение на Председателския съвет съветниците ще заседават при закрити врати, спазвайки разписаните противоепидемични мерки. Сесията ще се излъчва на живо на интернет страницата на институцията - https://obs.pleven.bg/.

Предварителният дневен ред за януарската сесията включва общо 29 предложения. Заседанието ще започне с обсъждане на две общински наредби - предложение за промени в Наредба №17 за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината и предложение за приемане на нова Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Трета точка в дневния ред е гласуване на общинска Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. Програмата съдържа анализ на основните източници на замърсяване, както и оценка на ефективността на изпълняваните мерки и тяхното актуализиране.

Отчет за дейността си за изминалата 2020 г. представя този месец Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Комисията се отчита ежегодно на местно ниво пред кмета на Общината и пред Общинския съвет. Съставът на МКБППМН е от 10 души, председател е зам.- кметът Стефан Милев.

Две от точките в дневния ред касаят участие на Община Плевен в проекти. Първата е за кандидатстване с проект за обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Втората - участие на Общината като партньор в проект по програма „Хоризонт 2020“, заедно с организации и общини от Испания, Италия, Франция, Великобритания и Германия. Водещ партньор е General Foundation of Burgos University (FUBU), Бургос, Испания - публична фондация с нестопанска цел, която принадлежи към държавен университет и има богат опит в разработването и управлението на проекти.

След обсъждане в комисии за решение в Общинския съвет влиза предложение за промяна наименованието на Общоградското средношколско общежитие в Плевен. Предложението от екипа на Общежитието е то да носи името на видния плевенчанин Данаил Попов.

Общинските съветници ще разгледат и точка за разкриване на нова социална услуга - „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност от началото на м. април. За община Плевен потребителите ще бъдат 386 с общ размер на финансиране на дейността 1 538 210 лв.  Дневният ред на януарското заседание включва още: Предложение за освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на лицата - наематели на обекти, собственост на „Тибор“ ЕАД за периода на въведените ограничителни мерки във връзка с обявената епидемична обстановка; Предложение за даване съгласие за безвъзмездно прехвърляне на общинска собственост в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с изграждане на Автомагистрала „Хемус“, етап 2 - между път ІІ-35 „Плевен - Ловеч“ и път І-5 „Русе - Велико Търново“; Безвъзмездно прехвърляне на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се на ул. „Сан Стефано“ в Плевен за нуждите на програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022“ и изграждането на нова сграда за ОУ „Валери Петров“; др.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен