Проведе се извънредно заседание на областния кризисен щаб за борба с COVID-19

При спазване на мерки: Отварят моловете, отмениха забраната за провеждане на културни и развлекателни събития

В Областна администрация – Плевен днес се проведе заседание на Областен кризистен щаб за борба с COVID-19, председателстван от д-р Красимир Трифонов – Заместник областен управител на област Плевен. След запознаване на присъстващите с актуалната обстановка в областта във връзка с разпространението на заболяването, на основание чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 и отчетена към 14.03.2021г. 14-дневна заболеваемост над 633.50 на 100 000 население за последните две седмици на територията област Плевен, Областен кризисен щаб взе следните Решения:

Изменя се и допълва Заповед №РД-01-90/10.03.2021г., както следва:

1.Точка 2 се изменя така:

„Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи, с изключение на следните дейности: а/ индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;

б/ олимпиади и състезания, когато не могат да се провеждат от разстояние в електронна среда;“

2.Точка 8 се изменя така:

„Допускат се посещение в търговските центрове МОЛ при спазване на следната организация на работа:

а/ организиране на дейността по начин, който предотвратява струпването на хора в общите части и търговските обекти;

б/ осигуряване на пропускателни пунктове;

в/ увеличаване броя на охранителите, г/ограничаване достъпа до местата за сядане и отдих; д/ намаляване на 50% на местата за хранене на фуудкорт;

е/носене на защитна маска за лице от персонала и посетителите на търговските центрове;

ж/ извършване на учестена дезинфекция по график в общите части и обектите в търговските центрове, съгласно препоръки на Министерство на здравеопазването;

з/ при необходимост увеличаване броя на служителите от почистващата фирма, отговаряща за извършваната дезинфекция;

и/осигуряване на дезинфектанти на всеки вход и на всяко ниво на търговските центрове;

й/ малолетни и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник попечител или друго пълнолетно лице; к/ преустановява се работата след 20:00 часа в търговските центрове.“

Точка 9 се изменя така:

„Културни и развлекателни мероприятия /кина, музеи, галерии, сценични прояви, театри, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство/ могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най – малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.“

Мерките влизат в сила от 00:00 часа на 17.03.2021г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен