МУ-Плевен предлага нова бакалавърска специалност – "Асистент на лекаря по дентална медицина"

Обучението е по държавна поръчка, в редовна форма, за 3 години, 6 учебни семестъра, последният от които е преддипломен стаж

Тази година Медицински университет – Плевен разширява портфолиото си с нова бакалавърска специалност към Медицинския колеж – "Асистент на лекаря по дентална медицина" в професионално направление "Здравни грижи". Обучението е по държавна поръчка, в редовна форма, за 3 години, 6 учебни семестъра, последният от които е преддипломен стаж. Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", като след дипломирането си могат да продължат в по-висока степен – бакалавър и магистър по Управление на здравните грижи.

Специалността е обществено потребна, а предлаганото обучение във висше медицинско училище се базира на това, че асистентите на лекаря по дентална медицина имат нужда да получат съвременно качествено обучение и  университетско образование, в съответствие с изискванията на европейските норми и съвременните изисквания към практикуването на професията. Обучението на студентите от специалност "Асистент на лекаря по дентална медицина" ще се провежда съгласно целите и задачите на професионалното направление и съобразно нуждите на страната и региона за подготовка на компетентни и квалифицирани професионалисти по здравни грижи, притежаващи необходимите теоретични знания и практически умения,  способни да отговорят на динамичните изисквания и промени в медицинската наука и практика.

Нивото на получената професионална компетентност ще позволява мобилност и възможност за самостоятелна и екипна работа като асистент в кабинет за първична стоматологична помощ, в диагностично-консултативен център за специализирана стоматологична помощ, лечебни заведения, центрове по дентална медицина  и др. По време на обучението студентите ще изградят умения за извършване на специфични дейности от професията, бърза адаптация,   поемане на отговорност за работата си, ще придобият основни управленчески и комуникативни умения, морални ценности, желание и намерения за продължаващо обучение след дипломиране и др.

Асистентът на лекаря по дентална медицина е част от здравния екип със своите специфични задачи, професионална отговорност и личностни умения. Нивото на подготовката му ще отговоря на  изискванията на съвременната наука и практика в денталната медицина. Ще бъде в синхрон с нейното непрекъснато развитие, гаранция за което е академичното обучение и получената академична диплома. В своята работа асистентът на лекаря по дентална медицина ще спазва принципите за добра дентална грижа и ще изпълнява назначенията на лекаря по дентална медицина. Грижата за пациента е насочена основно към осигуряване на физически и психологически комфорт по време на престоя на пациента в лечебното заведение за дентално-медицинска помощ. Под ръководството на лекаря по дентална медицина асистентът извършва трудови, но не преки самостоятелни дейности, които допринасят за осигуряване на високо качество на дентално-медицинската дейност.

За прием в бакалавърските специалности кандидат-студентите могат да участват в класирането с оценка от зрелостен изпит или с явяване на една или повече дати на тест по биология – електронно или присъствено. Следващата дата за присъствено явяване на тест по биология за бакалаври е 10 юни 2021 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен