Вижте какво ще обсъждат съветниците в Плевен на априлското си заседание

Общински съвет - Плевен се събира за заседание на 29 април

Общински съвет - Плевен се събира за заседание на 29 април /четвъртък/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на сграда "Гена Димитрова". Предварителният дневен ред за априлската сесия включва общо 42 предложения.

Дневен ред:

1. Полагане на клетва от новообявени общински съветници.

2. Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17/2017 г. на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Изменение и допълнение на Наредба №3 на Общински съвет – Плевен за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно изменение на Решение №144/19.03.2021 г. относно избор на Постоянни комисии на Общински съвет – Плевен.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет - Плевен

5. Предложение относно изпълнение през 2020 г. на Програма за опазване на околната среда на Община Плевен 2019-2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плевен за развитие на Община Плевен (2014 – 2020 г.) през 2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно отчитане средствата за командировъчни разходи на Кмета на Община Плевен за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно отчитане средствата за командировъчни разходи на Председателя на Общински съвет - Плевен за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет - Плевен

10. Предложение относно освобождаване от задължения за наемни вноски на наемателите на имоти – общинска собственост, управлявани от ОП „Жилфонд“ и ОП „Център за градска мобилност“, както и на обекти – собственост на „ТИБОР“ ЕАД за периода на въведените ограничителни мерки във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно освобождаване частично на физически и юридически лица от задължения за заплащане на местни такси.

Внася: Временна комисия, избрана с Решение №496/25.03.2021 г.

12. Провеждане на конкурс за избор на управител на „Тролейбусен транспорт" ЕООД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Провеждане на конкурс за избор на членове на съвета на директорите на „Тибор" ЕАД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Провеждане на конкурс за избор на управители на „Инжстрой" ЕООД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Провеждане на конкурс за избор на управител на „Паркстрой" ЕООД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център  II - Плевен" ЕООД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център III - Плевен" ЕООД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно намаляване числеността на персонала на защитеното жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно изменение на Решение №121/16.03.2020 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно изменение на Решение №427/28.01.2021 г. на Общински съвет – Плевен.

 

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно преобразуване на Основно училище „Васил Левски“, с.Беглеж в Обединено училище „Васил Левски“, с.Беглеж.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно извършване промени в предназначението на отделните видове общински жилища и изменения на списък – неразделна част от Решение №265/30.07.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, на територията на град Плевен за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно определяне на спортен обект, собственост на Община Плевен, който е предвиден за отдаване под наем през 2021 г. за срок от една година, без провеждане на търг или конкурс, и посочването му в списъка по чл.104, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от поземлен имот с идентификатор 56722.662.262 – УПИ ІV – 5086, кв.164, ул. „Хаджи Димитър“ №62 в гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез закупуване на част от поземлен имот с идентификатор 56722.663.320, за който е отреден УПИ VІІІ – 7975а, 7975, 7976, кв.457 по ПУП на гр.Плевен, с административен адрес ул.“Проф. Христо Бръбмбаров“ №48.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56722.666.1115, находящ се в гр.Плевен, жк „Кайлъка“, чрез дарение от съсобствениците на имота.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно учредяване право на пристрояване на тераса към апартамент №1 в общински поземлен имот на ул. „Вардар“ №7, гр.Плевен – УПИ ХVІ, кв.85а.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно учредяване право на пристрояване на тераса към апартамент №2 в общински поземлен имот на ул. „Вардар“ №7, гр.Плевен – УПИ ХVІ, кв.85а.

30. Предложение относно продажба чрез публичен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.662.129.1.64, находящ се в град Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

31. Предложение относно продажба на масивна триетажна вилна сграда с идентификатор 56722.618.1.15 в парк „Кайлъка“, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

32. Предложение относно изменение на Решение №452/28.01.2021 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

33. Предложение относно извършване на доброволна делба между Община Плевен и Дора Йорданова Иванова, Ганка Йорданова Трифонова и Петкана Тодорова Трифонова, на незастроен поземлен имот с идентификатор 87597.301.870 по кадастралната карта на с.Ясен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

34. Предложение относно закупуване на жилищна сграда с идентификатор 06999.501.31.1, със застроена площ 84 кв.м., построена върху общински поземлен имот с идентификатор 06999.501.31 – УПИ ХХV, кв.44 по регулационния план на с.Буковлък.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

35. Предложение относно уреждане на отношения между Община Плевен и физическо лице, във връзка с приложение на влязъл в сила подробен устройствен план за недвижим имот с идентификатор 56722.659.453, представляващ застроен УПИ ХVІІІ-659.453 в кв.116 по плана на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

36. Предложение относно уреждане на отношения между Община Плевен и физическо лице, във връзка с приложението на действащия Подробен устройствен план – План за улична регулация на застроен урегулиран поземлен имот І – 190, кв.9 по плана на с.Мечка, община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

37. Предложение относно приемане проект за изменение на действащия подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.654.412, попадащ в границите на УПИ VІІ, кв.722г, по плана на гр.Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

38. Предложение относно приемане на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.654.428 и 56722.654.224, попадащи в границите на УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв.715а, по плана за регураия на гр.Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

39. Предложение относно Разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор 276.569 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

40. Разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор 155.10 в местността Габровец в землището на гр. Плевен

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

41. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 701.322; 701.2439; 701.2438; 701.3325; 701.3320; 701.3323 и 701.3328 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

42. Разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване за ПИ – 667.705, попадащ в границитена УПИ ІV, кв. 2 по плана на кв. Дружба, гр. Плевен

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

Забележка: Докладът по т.7 е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"