Утвърждават стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Плевенско

Стратегията обхваща период от две години

На основание чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и въз основа на изготвените 11 броя анализи на потребностите от подкрепа от общините на територията на област Плевен (Плевен, Червен бряг, Белене, Никопол, Левски, Пордим, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Кнежа, Искър и Гулянци), на 25.06.2021 г. в Областна администрация – Плевен на заседание на Областен съвет за развитие предстои утвърждаването Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен за период (2021-2022). Предвид епидемиологичните мерки заседанието ще бъде неприсъствено.

Процесът за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците изисква навременна, обективна информация за състоянието му. Изследването на процеса на осигуряване на подкрепата за личностно развитие от институциите в образователната система и от институциите, предоставящи услуги в общността, възникващите слабости и проблеми, е начин за установяване на състоянието и информационно-оценъчна предпоставка за подготовка и осъществяване на ефективни решения и действия.

Oриентирана е към реализиране на политики и мерки, които осигуряват правото на достъп до качествено образование, удовлетворяване на образователните потребности и развитието на способностите на всяко дете и ученик. Стратегията е в съответствие с набелязаните цели, приоритети и мерки за подобряване на достъпа и качеството на предучилищното и училищното образование, заложени в международни и национални документи. Приоритет на политиките свързани с приобщаващото образование е стремежът към премахване на всички форми на изолация в образованието и осигуряване на подкрепа и удовлетворяване на индивидуалните потребности на всички участници в образователния процес. Стратегията обхваща период от две години.

Със Заповед на Областният управител на област – Плевен г-н Марио Тодоров е определен Областен екип с Председател г-н Иван Петков – Заместник областен управител. Екипът има за задача да организира изготвянето на Анализ на потребностите от подкрепа и изготви Стратегията за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен (2021-2022). Сред съгласуването на документа от Областен съвет за развитие и от Регионално управление на образованието – Плевен, той ще бъде утвърден от областния управител на област – Плевен.