Назначиха нов заместник-председател на Районен съд - Плевен

С решение на Съдийската колегия на основание чл. 160, във връзка с чл. 175, ал. 8, изречение първо от ЗСВ, Светослава Цонева е освободена от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд – Плевен. Тов аинформират от ВСС.

На основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Колегията назначи на тази длъжност Ралица Маринска-Ангелова – съдия в Районен съд – Плевен, считано от датата на встъпване. Съдия Цонева е преназначена на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на заеманата преди назначаването ѝ за заместник-председател, длъжност „съдия“ в Районен съд – Плевен, считано от датата на встъпване на съдия Маринска-Ангелова като заместник-председател. Промяната е предложена от Вера Найденова – председател на Районен съд – Плевен, която се аргументира с депозираната на 27.04.2021 г. молба от Светослава Цонева.