20 точки в августовската сесия на Общински съвет - Плевен

Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки

Заседанието на Общинския съвет този месец е днес, 26 август, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, като сесията ще се излъчва в реално време на интернет страницата на ОбС. Предварителният дневен ред включва 20 предложения.

1. Предложение относно присъждане на званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ на олимпийските шампионки Ивет Горанова (олимпийско карате) и Стойка Кръстева (бокс) и на треньорите Ангел Ленков (олимпийско карате) и Борислав Георгиев (бокс).

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Обобщен доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Плевен за интеграция на ромите (2018 – 2020 г.) и План за действие на Община Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 г.).

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно одобряване на Годишен отчет за изпълнението на включения проект в плана за действие за общински концесии на Община Плевен (2018 – 2020 г.) и на концесионните договори за 2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно приемане на начални цени по сортименти и дървесни видове за обектите, от които ще се продава дървесина на корен на търговци, ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица, юридически лица и търговци /в случаите на чл. 71, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/, начална цена за добив на дървесина до временен склад, за задоволяване нуждите на местното население от община Плевен с дърва за огрев, ценоразпис за продажба на дърва за огрев за местното население от временен склад и приемане на ограничения за физически лица, имащи право да закупят дърва за огрев за лична употреба.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорт на спортен обект – частна общинска собственост, представляващ стадион „Плевен“, находящ се в гр.Плевен, ул. „Колописта“ №4.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на НУ „Христо Ботев“ – гр.Плевен, недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна обществена сграда, находяща се на ул. „Парашкев Цветков“ №35, гр.Плевен, актуван с АОС №43024/05.06.2019 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построена върху него сграда – поземлен имот с идентификатор 56722.660.1446, УПИ VІ в кв.355а по плана на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.668.64 с площ 240 кв.м., съставляващ УПИ V-7156 в кв.182а по регулационния план на гр.Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно закупуване на сграда с идентификатор 37856.501.33.1 със застроена площ 84 кв.м., построена в общински поземлен имот с идентификатор 37856.501.33, съставляващ УПИ Х-33, кв.81 по плана на с.Коиловци, административен адрес: с.Коиловци, общ.Плевен, ул. „Средна гора“ №38.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно закупуване на сгради с идентификатори 73523.501.370.1 със застроена площ 83кв.м, 73523.501.370.2 със застроена площ 14кв.м и 73523.501.370.3 със застроена площ 71кв.м,  построени върху общинска земя в УПИ XVII-370, кв.13 с административен адрес: с.Тученица, общ.Плевен, ул. „Среброструй” №3.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12.  Предложение относно закупуване на сграда с идентификатор 56722.661.847.2 със застроена площ 29 кв.м, построена върху общинска земя в УПИ IX -8770, кв.64 с административен адрес: гр.Плевен, ул. „Осогово” №45.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно закупуване на жилищна сграда с идентификатор 56722.257.1 с площ 27 кв.м. и жилищна сграда с идентификатор 56722.663.257.2 с площ 7 кв.м., построени в поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.663.257, съставляващ УПИ VІІІ – 7911 в кв453 по регулационния план на гр.Плевен, с адрес: гр.Плевен, ул. „Маргит“ №1.          

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно уреждане на отношения между Община Плевен и физически лица във връзка с приложението на действащ Подробен устройствен план – План ца улична регулация на незастроени урегулирани поземлени имоти Х-154, ХІ-154, ХІІ-154, кв.12 по плана на с.Радишево, общ.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 

 

15. Предложение относно уреждане на отношения между Община Плевен и физическо лице върху недвижими имот с идентификатор 56722.656.468, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ VІ, стр.кв.560, ул. „Д-р Г.М.Димитров“ №54, гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на електропровод, водопровод, канал и газ до поземлени имоти с идентификатори 701.322; 701.2439; 701.2438; 701.3325; 701.3320; 701.3323 и 701.3328 в местността Стража в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор  56722.716.446 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор 276.556 в местността Табакова чешма в землището на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор ПИ 56722.654.419, попадащ в границите на УПИ І – за обществено, жилищно строителство, подземни гаражи и трафопостове, кв.716, ж.к. „Сторгозия“, гр.Плевен и сключване на предварителен договор на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно одобряване проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.667.835, 56722.667.831 и 56722.667.834, попадащи в границите на УПИ ІІІ – За жилищен комплекс и подземни гаражи и УПИ І – За детски дом и ясли в кв.6 по плана на гр.Плевен и сключване на предварителен договор на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община ПлевенСнимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"