Представиха доклад за изпълнение на общинския план за интеграция на ромите и план за действие до 2030 г.

Двата документа съдържат подробна информация и анализ по темата

Обобщен доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Плевен за интеграция на ромите (2018 - 2020 г.) и План за действие на Общината за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030 г.), бяха представени днес в Общинския съвет на Плевен. Двата документа съдържат подробна информация и анализ по темата и бяха разгледани предварително в заседания на постоянните комисии.

От доклада за изпълнение на общинския План за интеграция на ромите (2018 - 2020 г.), представен на вниманието на общинските съветниците, се посочва, че при последното преброяване 2011 г., на общинско ниво (по данни от ТСБ - Плевен), се получава следното разпределение на населението по етнически признак, като от общо 131 152 жители: 112 414 българи (85,71%); 3 204 турци (2,44%); 4 626 роми (3,53%); 524 други (0,40%); 564 не са се самоопределили (0,43%); 9 820 не са отговорили (7,49%). Документът съдържа анализ в няколко насоки: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост и култура.

По отношение на образованието като основна задача е посочена обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система и осигуряване на качествено образование. Община Плевен е положила усилия за максимален обхват на децата от ромски произход в системата на предучилищното и училищно образование. На територията й са създадени 29 екипа за обхват по Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст. През отчетния период е установено, че немалък брой от децата, подлежащи на образование, се намират извън територията на страната.

Относно здравеопазването посочената основна цел е осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми. В тази връзка са проведени срещи със социални медиатори, организирани са беседи и информационни кампании в училищата.

По линия на приоритет жилищни условия е работено в насока подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура. В тази част от доклада се прави извод, че интегрирането на ромската общност изисква решаването на два проблема: значително по-лошите условия на живот от една страна, и обособяването на ромите в отделни квартали и махали от друга.

Относно заетостта в документа са цитирани данни от ДБТ - Плевен, според които общият брой на регистрираните роми към месец декември 2020 г. е 339 лица, като от тях активно търсещи работа са 36. Повечето от целевата група са безработни, не търсят активно работа, нямат завършено образование и придобита квалификация, което затруднява и намирането и съответно наемането им на работа и включването им в обществения живот.

Записаната основна цел по линия на културата е запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности.

Вторият представен документ пред Общински съвет - План за действие на Общината за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030 г.), е неразделна част от Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2030/. Той отчита ситуацията на ромската общност в община Плевен от социално-икономическа и демографска гледна точка.  Планът е отворен документ, който може да бъде актуализиран, допълван и променян съобразно реалната обстановка в Общината.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"