МРРБ е извършило аерофото заснемане и картировка на свлачище при село Сомовит

В обхвата на свлачището са образувани четири вътрешни свлачищни деформации с обща площ над 880 дка

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото заснемане и е изработен цифров модел и инженерно-геоложка картировка на терена на 4 044,1 дка свлачища в три области на страната: в с. Джулюница (община Лясковец, област В. Търново), с. Сомовит (община Гулянци, област Плевен) и с. Орсоя (община Лом, област Монтана). Това е необходимо при провеждането на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и служи за основа при отразяването на резултатите от тях.

На всички свлачища са изградени контролно-измервателни системи (КИС) съставени от една или комбинация от две или три мониторингови мрежи: стационарни реперни мрежи за геодезически измервания на повърхностните деформации, хидрогеоложки наблюдателни мрежи (пиезометрични сондажи) за установяване режима на подземните води и инклинометрични сондажи за проследяване на деформациите в дълбочина на свлачищата. Данните от измерванията на КИС ще дадат информация за скоростта на движение на свлачищата и ще послужат за извършване на анализи за механизма на развитие и обхвата на протичащите геодинамични процеси.

В обхвата на свлачището при с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен са образувани четири вътрешни свлачищни деформации с обща площ над 880 дка. Свлачищната деформация обхваща източните квартали на с. Сомовит и участък от републикански път II-11

По съществуващите подпорни стени, укрепващи откоси в имотите, са образувани подувания и пукнатини с разтвореност до 3-4 см.  По уличните платна са формирани пукнатини с разтвореност 1-2 см. Стълбове  от електропреносната мрежа са наклонени.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"