Плевенска област е на 18-то място по средна заплата в страната

Средната месечна работна заплата за страната е 1 525 лв. - с 340 лв. по-висока от тази за област Плевен

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2021 г. се увеличават с 0.8% спрямо края на март 2021 г., като достигат 57.8 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ и „Хотелиерство и ресторантьорство” а най-голямо намаление е регистрирано в „Строителство“ и „Транспорт, складиране и пощи“. В структурата на наетите лица по икономически дейности през второто тримесечие на 2021 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” - 27.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - 15.5%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 13.6% и „Образование” - 10.4%. В края на юни 2021 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 0.5 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности, „Добивна промишленост”, „Селско, горско и рибно стопанство”, „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Строителство“. Най-голямо увеличение на наетите лица има в икономическите дейности „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Операции с недвижими имоти“. Средната брутна месечна работна заплата за април 2021 г. е 1190 лв., за май – 1205 лв. и за юни – 1161 лева.

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 1185 лв. и е по-голяма спрямо първото тримесечие на 2021 г. - с 3.7%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1440 лв., а за частния – 1065 лева. През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 20.4% в сравнение с второто тримесечие на 2020 годинa.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 19.5%, а в частния сектор – с 20.7%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2021 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности: 

- „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 1 818 лв. 

- „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” – 1 743 лв.;

- „Държавно управление” - 1 548 лв.;

- „Финансови и застрахователни дейности” - 1 500 лв.;

- „Образование” - 1 489 лв.;

- „Селско, горско и рибно стопанство” - 1 268 лв.;

- „Професионални дейности и научни изследвания” - 1 210 лева

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие област Плевен е на 18-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 072 лв., а с най-ниска област Благоевград - 999 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 525 лв. - с 340 лв. по-висока от тази за област Плевен.