54 са одобрените заявления за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми в община Плевен

Всички постъпили заявления се разглеждат от комисията, утвърдена с решение на Общински съвет - Плевен

Общо 54 заявления е одобрила от началото на тази година  Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Плевен. Заявленията са разгледани в рамките на проведените до момента 7 заседания на комисията, показва справка с протоколите  /м. януари - 7 одобрени заявления, м. февруари - 10, м.март - 12, м. април - 13, м. май - 5, м. юни - 4, м. юли - 3/

Всички постъпили заявления се разглеждат от комисията, утвърдена с решение на Общински съвет - Плевен. За настоящия мандат нейният състав включва 7 общински съветници - членове на ПК по „Здравеопазване и социална политика" /доц. д-р Евгения Бързашка, д-р Йордан Георгиев, Венцислав Крамолински, Димитър Карамфилов, Васил Петков, Георги Славов и Юлиян Йовков/, 3 представители на общинска администрация /д-р Елза Пачева - началник отдел „Здравеопазване и социални дейности", Евгени Генов - директор дирекция „ФСД", Драгомир Стойчев - юрист/ и акушер-гинеколог. Председател на комисията е доц. д-р Евгения Бързашка.

Средствата за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми в общината се планират ежегодно с общинския бюджет. Подпомагането е по правила, приети отново от Общинския съвет, като средствата за календарната 2021 г. са в размер до 500 лв. на заявител и се предоставят за извършване на необходимите изследвания, предшестващи инвитро процедурите.

Кой може да се възползва от тази еднократна помощ:

Семейни двойки, живеещи на семейни начала, самотни жени – български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен за период не по-малко от една година преди датата на кандидатстване, при които няма родствена връзка по права линия и до четвърта степен по съребрена линия,  не са поставени под запрещение и са с доказан репродуктивен проблем.

Какви документи са необходими:

Документите, които се подават, са съответно следните:

- Заявление за финансово подпомагане. (по образец)https://pleven.bg/bg/obraztsi-na-drugi-zayavleniya/zayavlenie-za-finansovo-podpomagane-na-dvoyki-semeystva-i-litsa-s-reproduktivni-problemi-s-postoyanen-i-nastoyasht-adres-na-teritoriyata-na-obshtina-pleven

- Декларация за липса на родствена връзка до четвърта степен по съребрена линия (по образец).

- Медицинско становище (удостоверение, етапна епикриза) за наличие на репродуктивен проблем /Издава се от лечебното заведение, в което ще бъдат извършени необходимите изследвания и/или манипулации./

Заявителите подават съответните документи в Центъра за административно обслужване на граждани в Плевен /пл. „Възраждане“ 4/. Въз основа на последващо решение от комисията, кметът на Община Плевен, в 7-дневен срок от получаването на протокола от заседанието, издава удостоверение за финансово подпомагане на заявителя. Той от своя срана представя издаденото удостоверение в посочено в него лечебно заведение. Правото за финансово подпомагане се погасява, ако след изтичане на едномесечен срок от издаване на удостоверението, същото не е потърсено и заявителят може да кандидатства отново за финансиране по реда на приетите правила.

Справка за одобрени заявления по години:

2017 г. - 49 одобрени заявления;

2018 г. - 61 одобрени заявления;

2019 г. - 61 одобрени заявления;

2020 г. - 72 одобрени заявления  Това е първата година от настоящия мандат на Общинския съвет. Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми започна прием на заявления в края на м. март 2020 г., веднага след определяне на състава й с решение на Общинския съвет./