Консултации на партиите за състава на подвижните секционни комисии ще се проведат на 29 октомври

Мисия

26-10-2021, 14:40

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

На основание Указ № 245 на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г, (обн. ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г.), Решение на Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България, Решение №537-ПВР/НС от 16.09.2021 година, Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. и Решение №766-ПВР/НС от 20.10.2021 г.на Централната избирателна комисия,чл.90, ал.1 и ал.2 и чл.91 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническа подготовка за произвеждането на изборите кметът на Община Плевен Георг Спартански отправя настоящата покана за провеждане на консултации за определяне състав на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на община Плевен.

Консултациите ще започнат в 11.00 ч. на 29.10.2021 година в Заседателната зала на Община Плевен, находяща се на третия етаж на административната сграда на пл. „Възраждане” №2, гр. Плевен.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции. Консултациите се провеждат не по-късно от 12 дни преди изборния ден.

При консултациите партиите и коалициите следва да представят и документите съгласно чл.91, ал.4 от Изборния кодекс и Решение №644-ПВР/НС на ЦИК, а именно:

1. писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице.

2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1.

Представените документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на Общината до Районна избирателна комисия – Плевен.

Поканата за насрочване на консултации за определяне състав на ПСИК е публично оповестена на интернет страницата на Община Плевен в категория Дейности“, меню „Избори“, подменю  „Избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.“ и меню „Актуална информация“.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия