20 точки в октомврийската сесия на Общински съвет - Плевен

Съветниците ще заседават на 28 октомври

Общинският съвет на Плевен се събира за редовно заседание от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”.

Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/.

Предварителният дневен ред включва 20 предложения:

1. Информация относно изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките от средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2021 г.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2021 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно извършване на промяна в разчета за капиталовите разходи на Община Плевен за 2021 година за обект „Основен ремонт на Автогара Плевен“, изпълняван по проект, финансиран със средства от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, „Банка ДСК“ АД и собствено участие на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект №BG16M1OP002-5.004-0006-C01 „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно преобразуване на домашните социални патронажи (ДСП) в пет населени места на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно определяне на общински съветници – членове на комисия за провеждане на класацията „Спортист на годината“ на Община Плевен за 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно отчитане на средствата за командировъчни разходи на Председателя на Общински съвет – Плевен за периода 01.04.2021 г. – 30.09.2021 г.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет - Плевен

9. Предложение относно отчитане на средствата за командировъчни разходи на Кмета на Община Плевен за периода 01.04.2021 г. – 30.09.2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно даване съгласие за разсрочване на последна изравнителна вноска по банков инвестиционен кредит на „Тибор“ ЕАД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училища на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, находящ се в гр.Плевен, ул.“Родопи“ №5-7 – поземлен имот с идентификатор 56722.660.1431 с площ 250 кв.м. – УПИ ІV-1987, 1988 в кв.355 по плана на гр.Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.734.1.1 с площ 76,60 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, находящ се на полуподземен етаж от двуетажна жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.661.734, с административен адрес на жилището: гр.Плевен, ул. проф. Асен Златаров №22, ет. 0, ап.№1.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот с идентификатор 06999.501.887 с площ 473 кв.м. – УПИ ХІІ-115 в кв.17, отреден за жилищно строителство, по плана на с.Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно даване съгласие за предоставяне под наем на земеделски имоти (полски пътища и нефункциониращи напоителни канали) общинска собственост, проектирани в плана за земеразделяне, включени в масивите за ползване за стопанската 2021/2022 година и определяне на цена за ползване на тези имоти.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно приемане на схема за разполагане на преместваеми съоръжения във връзка с провеждане на „Коледен базар“ по реда на чл.56 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно проект за „Уличен водопровод от ОК 81 до УПИ ХV-332, кв.50 по ул. „Н.Ракитин“, по плана на с.Радишево, община Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти с идентификатори 655.180, 655.181 и 655.44, попадащи в границите на УПИ І – за обществено, жилищно строителство и трафопост в кв. 700а по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно Проект за подробен устройствен план - парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на пътна връзка с трайна настилка – част от ПИ 276.523 до поземлен имот с идентификатор 276.556 в местността Табакова чешма, землище гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод и електропровод до поземлен имот 701.2488 в местността Стражата в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община ПлевенСнимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия