Приеха промени в годишната Инвестиционна програма на Плевен

Резервът за непредвидени и неотложни разходи в частта „Местни дейности" се увеличава със 170 825 лв.

Общински съвет - Плевен прие промени в Инвестиционната програма на Община Плевен за текущата година. Решението касае ремонт на кръстовище в Плевен, аварийно укрепване на брега на р. Змиица при с. Беглеж, укрепване на свлачище в землището на с. Ралево и включване на нов обект - основен ремонт на ул. „Бургас“ в областния град. Промените получиха единодушната подкрепата на съветниците.

Инвестиционната програма на Община Плевен, разпределена по обекти и източници на финансиране, е утвърдена с Решение №461 от 25.02.2021 г. в рамките на общинския бюджет. Обемът й е 9 780 700 лв., от които преходен остатък от целеви трансфери и субсидии - 2 861 071 лв., целева субсидия за капиталови разходи - 1 620 150 лв. и собствени бюджетни средства  - 5 299 лв. Причините, налагащи поредните промени в нея, са няколко:

В третия раздел на Програмата е предвиден за изпълнение обект „Аварийно укрепване на левия бряг на р. Змиица, с. Беглеж". За него има одобрен инвестиционен проект, издадено е разрешение за строеж, сключени са договори за строителен надзор, авторски надзор и за строителство. Изпълнението на този строеж е крайно наложително, тъй като брегът на реката постоянно руши и;/ застрашава пътното платно на ул. „Лазар Станев".

За ремонта на ул. „Бургас" в Плевен първоначално планираните средства са в размер на 160 918 лв. от преходен остатък от целеви субсидии и трансфери. Те, обаче, са недостатъчни за изпълнение на предвидени в проекта СМР, което налага осигуряване и на собствени бюджетни средства.

През 2021 г. със собствени бюджетни средства е извършено инженерно и хидрогеоложко проучване на активно свлачище, регистрирано на общински път в землището на с. Ралево, на стойност 31 200 лв. За обекта се налага изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за финансиране на укрепването му. Проектирането и авторският надзор възлизат на 35 880 лв.

С оглед на гореизложено Общинският съвет направи следните промени в програмата:

-   Изменя обект „Основен ремонт на Реконструкция на кръстовище на бул. "Хр. Ботев" и ул. „Ген. л-т Атанас Стефанов", финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: било 150 000 лв., става 32 160 лв.;

-  Създава обект „Аварийно укрепване на левия бряг на р.Змиица, с. Беглеж", финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: от 0 лв. става 117 840 лв.;

- Изменя обект „Аварийно укрепване на левия бряг на р.Змиица, с. Беглеж", финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: от 124 000 лв., става 6 160 лв.;

- Създава обект „Основен ремонт на ул. „Бургас", финансиран със собствени бюджетни средства в размер на 31 135 лв.;

- Изменя обект „Съвременно периодично активно свлачище PVN 24.62116.02, регистрирано на общ. път LOV1054 в землището на с. Ралево", финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: от 31 200 лв., става 67 080 лв.;

- Изменя обект „Изграждане на спортна площадка", финансиран със собствени бюджетни средства: от 120 000 лв., става 0 лв.

В резултат на приетите промени резервът за непредвидени и неотложни разходи" в частта „Местни дейности" се увеличава със 170 825 лв.

 Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия