Общински съвет – Плевен се събира за редовно заседание

Предварителният дневен ред включва 22 точки

Общински съвет - Плевен се събира за редовно заседание от 9,00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, като заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/.

Предварителният дневен ред на първата за тази година сесия включва 22 точки, едната от които е питане от общински съветник.

След предложенията, които влизат за обсъждане на януарската сесия са: Предложение за приемане на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от Община Плевен; Приемане на План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2022 г.; Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2021 г.; Определяне размер на разноски, одобряване на имот частна собственост за площадка за излезли от употреба МПС и сключване на договор за възлагане на дейности по предаването, събирането и съхранението им.

Предварителен дневен ред за заседанието:

1. Предложение относно приемане на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от Община Плевен.

Внася: Група съветници „БСП за България“

2. Предложение относно приемане на План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно определяне размер на разноски, одобряване на имот частна собственост за площадка за ИУМПС и сключване на договор за възлагане на дейности по предаването, събирането и съхранението им.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Бохот – 2“ с идентификатор 05921.5.9, съставляващ имот №000058 с площ 62944 кв.м., находящ се в местността Салийца, землището на село Бохот, община Плевен (АОС №31519/13.12.1999 г.).

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност, за срок от 5 години.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно учредяване възмездно право на строеж за изграждане на надземни гаражи върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.655.21 – УПИ І, кв.700е по плана на град Плевен, ж.к. „Сторгозия“, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между Община Плевен и физическо лице, чрез продажба частта на общината - 172 кв. м идеална част от застроен поземлен имот с идентификатор 56722.661.923, целия с площ 308 кв. м, съставляващ  – УПИ VІІ-661.923, кв. 60 по плана на града, с административен адрес: гр. Плевен, ул. Десети декември №58.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 87597.301.1187 с площ 1 394 кв.м., съставляващ УПИ ІV-301.1187 в кв.81 по регулационния план на с.Ясен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Плевен, жк Сторгозия №61А, представляващ сграда за търговия с идентификатор 56722.655.61.1 със застроена площ 93 кв.м., чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно закупуване на двуетажна жилищна сграда с идентификатор 73674.311.690.1 с площ 131 кв.м., построена в поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 73674.311.690, съставляващ УПИ І в кв.8 по регулационния план на с.Търнене.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 47963.518.40 и поземлен имот с идентификатор 47963.563.40 в землището на с. Мечка, представляващи публична общинска собственост, от „пасище, мера“ в „трайни насаждения“, обявяване на имотите за частна общинска собственост  и провеждане на процедури за отдаването им под аренда.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно приемане на схема за разполагане на преместваеми съоръжения – контейнери /модулни, 2 бр./ за обществено хранене към НУ „Христо Ботев“, в УПИ ІІ, кв.372 по плана на гр.Плевен – по реда на чл.56 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно приемане на схема за разполагане на преместваеми съоръжения – павилиони за продажба и консумация на храни и напитки в ПИ 06999.501.838, кв.50б по плана с. Буковлък, общ. Плевен – по реда на чл.56 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно разрешение за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кв. 372 по плана на гр. Плевен, включващ урегулирани поземлени имоти І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ, за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имоти ІХ-4737а – за обществено - обслужваща сграда.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имот с идентификатор 383.174 в местността Момин геран в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор  06999.41.36 в местността Станушев геран в землището на с Буковлък.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод, канал и електропровод до поземлен имот 701.2412 в местността Стражата в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.27 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.19.12 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

22. Питане от Йордан Грижов – общински съветник.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"