Съветниците заседават в четвъртък по предварителен дневен ред от 48 точки

Мисия

27-03-2022, 17:04

Снимка:

ОбС

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Заседанието на общинския съвет е насрочено за 31 март

Общински съвет - Плевен се събира за редовно заседание в четвъртък, 31 март, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” с предложение за следния дневен ред от 48 точки:

1. Предложение относно изменение на Наредба №17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15/2019 г. на Общински съвет – Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно утвърждаване на програми за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно изпълнение през 2021 г. на мерки, заложени в „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно междуобщинско сътрудничество за включване на Община Плевен в организираната от Община Левски система за събиране на опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява общината в редовно присъствено заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Плевен, насрочено за 12.04.2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно поемане на дългосрочен общински дълг от Община Плевен под формата на кредит от Фонд ФЛАГ за осъществяване на проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно включване на Община Плевен като член в Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) „Еврорегион Среден Дунав“ (European Grouping of Territorial Cooperation “Middle Danube Euroregion”)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно кандидатстване на ЦПЛР – ЦРД Плевен по проект „Осигуряване на достъпна среда на ЦПЛР – Център за работа с деца“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно допълнение на Решение №757 на Общински съвет – Плевен от 22.12.2021 г., касаещо участието на Община Плевен като партньор в проекта „Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно изменение и допълнение на Решение №753/22.12.2021 г. на Общински съвет – Плевен за одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на Община Плевен, през 2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно изразходване на средства през 2022 г., набрани по сметка на РИОСВ от месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно изразходване на средства от дължимите отчисления по чл.60, ал.2 т.1 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 2022 г. чрез вътрешни компенсирани промени.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно изменение на Решение №515 от 25.03.2021 г. и Решение №534 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно изменение на Решение №798/27.01.2022 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно отмяна на Решение №687/30.09.2021г. на Общински съвет Плевен за отдаване под наем на общински имот.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК–1494/13.08.2013 г. за предоставяне на концесия за услуга на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир ”Бохот-1” – поземлен имот №000234 с площ 119.837 дка, находящ се в местността „Печеняка”, село Бохот, актуван с АОС  №31517/13.12.1999 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно предоставяне за възмездно ползване на „Български пощи” ЕАД на помещение – частна общинска собственост, със застроена площ 9 кв.м, находящо се в сградата на Здравна служба с. Дисевица, за извършване на универсална пощенска услуга.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдруженние „Клуб на дейците на културата 22 – Плевен“ върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда – Клуб с идентификатор 56722.659.889.1.25, находящ се на ул. „Вардар“ №9, гр.Плевен, актуван с АОС №37288/14.12.2011 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56722.667.1114, находящ се в гр.Плевен, жк „Дружба“, чрез дарение от собствениците на имота.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56722.663.424, находящ се в гр.Плевен, ул. „Майор Горталов“, чрез дарение от собственика на имота.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно уреждане на имуществени отношения с прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Ефтим Кирилов Лазаров в УПИ ХХ-302 и УПИ ХІХ-302, кв.9 по регулационния план на с.Тученица, община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно продажба на общинско жилище от фонд „Ведомствен”, находящо се в гр.Плевен, ул. Ген. Тошев №10, вх.Б, ет.2, ап.№7.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно  продажба на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 17258.101.305 с площ 154 кв.м, съставляващ УПИ XI-41 в кв.10 по регулационния план на с.Горталово, общ.Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.651.509 с площ 528 кв.м, съставляващ УПИ ІІ в кв.604г по плана на гр. Плевен, отреден за обществено обслужване, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот  с идентификатор 56722.654.485 с площ 959 кв.м, съставляващ УПИ IV-654.485 в кв.716б по плана на гр. Плевен, отреден за обществено обслужващи дейности и логистика, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство: ПИ 17854.201.1222, ПИ 17854.201.1221 в кв.98 и ПИ 17854.201.645 в кв.69 по плана на с.Гривица, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и „ЕМ ДЖИ УАЙ БИЛДИНГС“ ООД, ЕИК 206807376, върху незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.659.1026, целия с площ 1 347 кв.м., съставляващ УПИ І-5162, 5163, 5164, 5168, кв.395, с адрес ул. „Дойран“ №128-134, по подробния устройствен план на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

30. Предложение относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот с идентификатор 62116.80.17 в землището на с.Ралево.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

31. Предложение относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот с идентификатор 51620.101.12 в землището на с.Николаево.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

32. Предложение относно промяна границите на съседни поземлени имоти по Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 72566.63.115, 72566.63.116, 72566.63.136 и част от 72566.63.43, находящи се в землището на с.Тодорово, община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

33. Предложение относно Проект за „Улична канализация от ПИ с идент.56722.668.1079 по ул. „Рибарица” през ОК 299б до ОК 299 ъгъла на ул.„Ген.л-т Атанас Стефанов” и ул. „Добруджа” с дължина 169,80м.;Дъждовна канализация от ПИ с идент. 56722.668.1079 по ул.„Рибарица” през ОК 299б до заустване в корекцията на р.Тученица с дължина 133,90м.; в кв.182а, по плана на гр.Плевен”.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

34. Предложение относно Проект за „Уличен водопровод от ОК 165 в стр.кв.11 през ОК 11 към ОК 15 по ул. „Николай Хайтов” в стр.кв.1, по плана на гр.Плевен”.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

35. Предложение относно Проект за „Нов участък от уличната канализация/от ОК 1764 към ОК 1768 до съществуваща РШ при ОК 1771 - пред блок 24/ в кв.703, ж.к.„Сторгозия” по плана на гр.Плевен”.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

36. Предложение относно допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кв. 36 за  урегулирани поземлени имоти ІІІ, ІV и V.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

37. Предложение относно Допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кв. 105 за  урегулирани поземлени имоти Х и ХІІІ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

38. Предложение относно допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кадастрални масиви 110, 111, 112, 113 и 114 в местността Бала баир в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

39. Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти VІ-224, VІІ-224, ХІ-224 в кв. 16 и прилежаща улица от ок 10 до ок 53 по плана на с. Тодорово.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

40. Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти ІІ И VІІ в кв. 191а по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

41. Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот І-802 и задънена улица (тупик) от ок 66а до ок 66б в кв. 51а по плана на с. Коиловци.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

42. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод за присъединяване на Фотоволтаична централа 80кW до поземлен имот с идентификатор  51620.62.402 в местността Коджакър в землището на с. Николаево.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

43. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор  24935.28.2 в местността Търненски път в землището на с. Дисевица.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

44. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кв. 1 по плана на гр. Плевен, за поземлен имот 661.131, включващ урегулирани поземлени имоти І, ІІ и ІV.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

45. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ ХI - 661.760 в кв. 71 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

46. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ Х - 661.1211, 1212 в кв. 99 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

47. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кв. 320а по плана на гр. Плевен, включващ урегулирани поземлени имоти І-662.1424, ІІ-662.405, ІІІ-662.406, ІV-662.407  и V-662.404.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

48. Предложение относно Одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56722.29.1 в местността Витска ялия в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община ПлевенСнимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"