Пордим е с обновен площад (Снимки)

От местната управа показаха снимки

Днес в 17.00 часа официално ще бъде открит обновения площад на град Пордим, който е част от Проект №: BG06RDNP001-7.001-0044-C01/22.05.2019 г.: „Обновяване на площи за широко обществено ползване (паркове) в с.Вълчитрън, с.Каменец, с.Одърне и гр.Пордим“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“

Това съобщиха от пресцентъра на местната управа на своята страница във Фейсбук и показаха снимки на обновеното площадно пространство.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен