Представиха проекта за ремонт на зала "Катя Попова"

Мисия

20-05-2022, 11:12

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

На 19.05.2022г. се проведоха събития – Встъпителна пресконференция и официална церемония „Стартиране на СМР“, във връзка с изпълнение на проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“ с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-0005-С01 (№ РД-02-37-1) от 09.02.2022 година., финансиран по Процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж”2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, с комбинирана подкрепа от финансов инструмент - „Регионален фонд за градско развитие“ АД и Община Плевен - бенефициент.

Събитията се проведоха в присъствието на Милен Яков - заместник - кмет „Финанси и икономика“, Стефан Милев - заместник - кмет  „Проекти и хуманитарни дейности“ на Община Плевен, представители на фирмите изпълнители, членове на екипа по проекта, гости .

На Пресконференцията ръководителя на проекта – Мирослав Илиев представи целите, дейностите и очакваните резултати заложени в проекта „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“, които са свързани с подобряване на сградния фонд и материално-техническата база на зала „Катя Попова“ в гр. Плевен, което ще допринесе за подобряване на средата и повишаване комфорта на гражданите и гостите на гр. Плевен, чрез насочени инвестиции и интервенции за постигане на обновяване, оборудване и обзавеждане, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда за лица в неравностойно положение. Развитие и утвърждаване на пълноценен начин на живот чрез осигуряване на естетически подобрена среда, притежаваща всички условия за отдих и култура. Подобряване състоянието на общинската инфраструктура за удовлетворяване потребностите на града като място за социални контакти и мероприятия.

Заместник кмета г-н Стефан Милев с направление „Проекти и хуманитарни дейности“,  обобщи всички дейности и пожела на фирмите изпълнители успешна и ползотворна  работа при спазване на сроковете за изпълнение.

Общата стойност на проекта е 2 695 892,37 лв., от които: 2 262 535,43 лв. с безвъзмездна финансова помощ , 427 092,94 лв. с финансов инструмент и  6 264,00 лв. собствено финансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 22 месеца (09.02.2022 г. – 09.12.2023 г.).Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"