31 точки в майската сесия на Общински съвет - Плевен

Мисия

21-05-2022, 07:00

Снимка:

ОбС

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Съветниците ще заседават на 26 май

Общински съвет - Плевен се събира за заседание на 26 май (четвъртък) от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“ с предложение за следния дневен ред:

1. Преразглеждане на Решение № 878/26.04.2022 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

2. Преразглеждане на Решение № 897/26.04.2022 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

3. Преразглеждане на Решение № 900/26.04.2022 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

4. Преразглеждане на Решение № 903/26.04.2022 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

5. Преразглеждане на Решение № 904/26.04.2022 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

6. Преразглеждане на Решение № 905/26.04.2022 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

7. Преразглеждане на Решение № 914/26.04.2022 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

8. Предложение относно изменение на Наредба №1 на Общински съвет – Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно приемане на годишни отчети и баланси за 2021 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества за 2021 г. и избор на експерт – счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2022 година.

Внася: ПК по „Стопанска политика и транспорт“

10. Предложение относно определяне представител на Община Плевен в комисия за изработване на Областна аптечна карта.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.007-0005-C01 „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“, гр.Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно промяна в общинската транспортна схема.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет - Плевен

13. Предложение относно изменение на Тарифа на цени на превозните документи за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, прието с Решение №797/27.01.2022 г. и изм. с Решение №801/24.02.2022 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2022 – 2023 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно актуализиране списъка на имоти от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, приет с решение №805 от 24.02.2022 г. на Общински съвет – Плевен и приемане на годишни пазарни цени за отдаване на такива имоти за стопанската 2022 – 2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Окончателен доклад относно извършена проверка на управлението и стопанисването на предоставени имоти, общинска собственост, в полза на читалищата на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно продажба на общинско жилище от фонд „Ведомствен”, с адрес: гр.Плевен, ул. Шейново №22, ет.5, ап.№ 14.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 67088.701.2273 с площ 753 кв.м., съставляващ УПИ ХХІ в кв.88 по регулационния план на гр.Славяново, община Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно закупуване на гараж с идентификатор 56722.660.1125.5 с площ 26 кв.м., построен в поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.660.1125, съставляващ УПИ ХVІ – 6289 в кв.256 по регулационния план на гр.Плевен, с адрес: гр.Плевен, ул. „Беласица“ №31.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно закупуване на едноетажна вилна сграда със застроена площ 60 кв.м., построена с отстъпено право на строеж върху общински недвижими имот, съставляващ УПИ ІХ-186 в кв.16, с административен адрес: с.Пелишат, община Плевен, ул. „Бенковски“ №51.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно изменение на решение №854/31.03.2022 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно приемане на схема за разполагане на РИЕ (билборд тип „Пиза“) в ПИ с идентификатор 56722.662.177 по КККР на гр.Плевен и трасе на кабелно ел.захранване за обекта – по реда на чл.57 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с проектни идентификатори 56722.608.422, 56722.608.421 и поземлен имот с идентификатор 56722.608.389 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор 37856.241.2 в местността Чешмицата в землището на с. Коиловци.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлени имоти с идентификатори 05921.206.27 и 05921.206.28 в местността Над село в землището на с. Бохот.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за технически съоръжения за обект: „Укрепване на съвременно, периодично-активно свлачище № PVN 24.62116.02, регистрирано на общински път LOV 1054 при км 15+440, в землището на с. Ралево, общ. Плевен“.

 Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 06999.72.7 в местността Край село в землището на с. Буковлък, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод, канал и електропровод до поземлен имот 06999.72.7 в местността Край село в землището на с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за  урегулирани поземлени имоти V-5303, VІ-5302 и VІІ-5299 в кв. 401 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

30. Предложение относно допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за  урегулиран поземлен имот VІІІ-1121 в кв. 841 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

31. Предложение относно изменение на ПУП - ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори: 661.310,  667.533, 667.571, 667.573, 667.574, 667.590, 667.925, 667.926, 667.927 и 667.930 находящи се в УПИ I, УПИ II, УПИ XV, УПИ XVI в квартал 57 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община ПлевенСнимка на Деня

Щрихи от Плевен