Продължава приемът на документи за социални асистенти и за ползватели на услугата "Асистентска подкрепа"

Мисия

15-11-2022, 10:58

Снимка:

Община Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Териториалният обхват на услугите покрива всички населени места от община Плевен

Община Плевен продължава приема на документи за ползватели на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и за социални асистенти. Услугите се предоставят почасово в домашна среда на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, деца и лица с определена от ТЕЛК необходимост от чужда помощ.

Услугите се предоставят от социален асистент средно до 3 часа и може да включват помощ за личен тоалет, къпане, смяна на памперси, хранене, пазаруване, почистване на обитаваното жилище, пране, заплащане на битови сметки, придружаване при разходка, личен лекар и др.

Териториалният обхват на услугите покрива всички населени места от община Плевен.

Желаещите да се възползват от услугата могат да подават заявления на адрес: гр. Плевен, ул.“ Георги Бенковски“ № 61.

Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да са в добро физическо и психично здраве във връзка с качественото изпълнение на трудовите задължения.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление – декларация (по образец):

Документ за самоличност (за справка);

Автобиография;

Копие на документ за завършено образование;

Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние;

Удостоверение от Център за психично здраве , че не се води на отчет.

Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие, съгласие за съхранение и обработка на личните данни по ЗЗЛД (по образец);

Копие от трудова книжка;

Други документи по преценка на кандидата

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ се сключва трудов договор на 8-часов работен ден, като един социален асистент предоставя подкрепа на минимум двама потребители.

Документи на кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ се подават в град Плевен, бул. „Русе“ № 1, ет. 1, стая 5 и стая 7 /сграда на бившата Стоматология/, всеки работен ден от 8,30 ч. до 17,00 часа. За допълнителна информация - телефон: 064/ 800-402.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен