Необходимо е партньорство за икономическото развитие на Северозападния регион и зона Мизия

Мисия

14-12-2022, 13:54

Снимка:

Областна администрация

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

В Плевен се проведе инвестиционен форум за възможностите за икономическо развитие на Северозападен регион и зона Мизия

„Необходимо е партьорство между държавната власт, органите за местно самоуправление, образователните и научни институции, представители на бизнеса и неправителствените организации“. Този апел отправи областният управител на Област Плевен Иван Петков в рамките на проведения в зала „Плевен“ на Областна администрация инвестиционен форум за възможностите за икономическо развитие на Северозападен регион и зона Мизия.

Темата на регионалния форум бе „Приоритетни инвестиционни проекти и иновации – възможности и предизвикателства за икономическото възстановяване на регионите“. Участие взеха Теодора Ставрева – главен секретар на Българска агенция за инвестиции, Донка Михайлова – заместник председател на Национално сдружение на общините и кмет на община Троян, представители на Министерството на иновациите и растежа и Българската банка за развитие.

Присъстваха областни и заместник областни управители от Северозападен район, кметове на общини, сдружения, представители на бизнеса, на научни институти и иновационни центрове  от региона и техни партньори, регионални иновационни центрове и техни членове, представители на сдружения с нестопанска цел „Северозападен иновационен център по мехатроника“ и „Северозападен иновационен  център  „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, неправителствени организации - членове на Търговско-промишлена палата – Плевен; Стопанска камара – Плевен; Областните представителства в Плевен на Камара на архитектите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и  Камара на строителите, НТС – Плевен и други неправителствени организации.

            „Северозападният район е един от регионите с най-негативни показатели за развитие, не само в България, което един от основните мотиви за иницииране на поредица от публични дискусии, с оглед формиране на конструктивни партньорства между държавните власти, представители на местното самоуправление, на научни институти и браншови организации за намиране на възможности за решаване на проблемите, свързани с дисбалансите в териториалното развитие“, каза при откриването на форума Областният управител на Област Плевен Иван Петков, който инициира провеждането му в партньорство с граждански организации.

Във фокуса на събитието бяха развитието на индустриалните зони и възможностите за реализация на приоритетни инвестиционни проекти в контекста на новите промени в нормативните документи и проектите на Националния план за възстановяване и устойчивост и предстоящите оперативни програми за периода 2021-2027 г.

Участниците във форума се обединиха около това, че новите възможности за развитие изискват добра информираност, както на общините, така и на представителите на бизнеса и науката, с оглед постигане на необходимата проектна готовност.

Както е известно, интегрираните териториални инвестиции са нова форма за развитие на регионите от ниво 2, която ще се прилага през програмния период 2021-2027 година. 

Целта на интегрираните проекти е да подкрепят инициативи, които носят полза общо за партньорите и за региона, получили широка обществена подкрепа в условията на открит граждански диалог.

В рамките на форума презентация за дейността на Българска агенция за инвестиции (БАИ) направи в конферентна онлайн връзка Теодора Ставрева, главен секретар на БАИ.

"Работим във всички икономически сектори, които се посочени в регламент 651 на ЕС, като акцент поставяме в шест сектора, които смятаме за приоритетни. Това са автомобилен сектор, машиностроене, електроника, информационни технологии и аутсорсиг, роботика и мехатроника”, разясни Теодора Ставрева и накратко представи отделните сектори със съответните базови данни.

От БАИ отчитат ръст на компаниите, които работят в сферата на автомобилната индустрия у нас. Повече от 270 компании работят в сектора, който носи 11% от БВП на страната, като заетите в него са 67 хил. души.

В презентацията си главният секретар на БАИ се спря подробно на това как агенцията подпомага инвеститорите – процедура по сертифициране на проекти, насърчителни мерки гарантирани от държавата, критерии за сертифициране.

„Местата с по-висока безработица са приоритетни и държавата може да предостави повече стимули. Северозападният регион се ползва с приоритетно отношение от страна на държавата и повече стимули, които да дадат основа за неговото изравняване с останалите региони”, подчерта в хода на презентацията си г-жа Ставрева, която се спря и на партньорството на агенцията с регионалните структури, занимаващи се с инвестиции. БАИ е партньор на регионите и подпомага кадрите, занимаващи се с инвестиционния процес, подчерта още главният секретар.

За водещата роля на Сдружението на общините в процеса на регионалното развитие, мястото и ролята на общините в инвестиционните проекти и намерения, в които те могат да си сътрудничат  и партнират в периода 2021 – 2027 г. с оглед преодоляване на регионалните диспропорции в развитието на страната говори заместник председателят на УС Национално сдружение на общините и кмет на община Троян Донка Михайлова.

„Да потърсим партньорствата, ние хората, които живеем в района, определян като най-беден в Европа, които исторически сме свързани и имаме ежедневни контакти в решаване на общи проблеми”, призова присъстващите на форума г-жа Донка Михайлова.

„Ние, българските кметове влизаме в новата година без бюджет. Нямаме представа кога ще имаме бюджет и дали държавата ще осигури очакваните средства за инвестиции. Няма ясна рамка, правила и перспектива”, алармира заместник председателят на НСОРБ. Г-жа Михайлова се спря на ролята на Националното сдружение и реформата в сферата на регионалното развитие, на постигнатото досега по европейските фондове, на приоритетните инвестиции и иновации в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен регион  и на някои възможности извън евросредствата за нарастване потенциала на общините в регионалното развитие.
Ролята на Българската банка за развитие (ББР) в процеса на  подпомагане на индустриалния растеж на българската икономика и конкретно новите възможности, които предлага ББР при подадени проектни предложения, Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент  „Интелигентна индустрия – това бяха акцентите в презентацията на Албена Борисова, началник управление „Малки и средни предприятия“ в  Българската банка за развитие.

Възможностите за развитие на бизнеса и регионите по стартовите конкурси за финансиране на проекти по Програма „Конкурентоспособност и иновации“ 2021-2027 г. представи Росен Драганов - държавен експерт в отдел ,,Програмиране, оценка и договаряне на безвъзмездна Финансова помощ“, Главна Дирекция Европейски фондове за конкурентноспособност“ в Министерство на иновациите и растежа. Той акцентира на  възможностите за развитие на бизнеса по Програма за икономическа трансформация в изпълнение на Регламент 2021/241 на ЕК за интелигентен и устойчив растеж на МСП по трите фонда:  „Растеж и иновации“ ; „Зелен преход и кръгова икономика“ и „Инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация“.

Ролята на образователните и научноиновационни обединения и клъстери в процеса на икономическа трансформация и развитие на регионите в контекста на приоритетите Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ на основа на опита в подготовката на комплекса от проекти за изграждане на Северозападен междууниверситетски кампус и Технологичен парк (СМКТП) в Плевен обобщи Валентина Тодорова – изпълнителен директор на Института за регионални изследвания и стратегии и член на екипа за подготовка на комплекс от проекти за СМКТП в Плевен.

„Формирането на образователни и научноиновационни комплекси  за Северозападен планов район е процес, който стартира през 2020 г., продължава трета година и обхвана сериозен кръг от учени – 395 изследователи, от които 155 академици, доценти и доктори на науките, 181 преподаватели от 16 висши учебни заведения и 24 научни института от БАН и ССА, представители на 39 неправителствени организации, творчески съюзи и културни институти“, обобщи Валентина Тодорова.